Fatiya Adam

Newsreader and Translator

Fatiya has worked for Mary J. Treglia Community House since 2013. She enjoys working at MJTCH because the work she does is life changing. Fatiya has pursued a degree in Early Childhood Education and has recently found a passion for immigration and refugee services. Fatiya has many hats at Mary J. Treglia Community House, and she speaks 4 different languages! Immigrating as a refugee from Ethiopia herself, she knows the struggle that people face when entering a new country. 

Akka oduu confenrence har’ati Iowa governor Kim Reynolds dhukuba babalina covid-19 hiri’isuudhaf seera dabalata akka gootu himte.

Wiiyxata dhufu, kan akka mana qumaari, speedways, wal dorgomii tracks, bowling alleys, paarkidhanii fi bakki sirbaa alaa harka 50% banamu nidanda’a. akkasumas bakka sports fi walgahiidhan ummata nama 10 nihayyamama.

Manneen dhugaatis naamota muraasa qofan nibanama, addaa fageenyi namas egudhan guyyaa Kamsa akka banamu himame.

Manni fayyaa Sioux land guyyaa Jimaata sababa covid-19 namni dabalatan du’uu himan.  Waliigalatti magaala Woodbury county keessati namni du’e 26. Duuti magaala Sioux City nannawa metro dabalaa dhuffe waliigalatii nama 41 gahee jira.

Akkasumas manni fayyaa Sioux land akka himetti, magaala Woodbury county keessati namni haarawa qabame 43 yoo ta’u, waliigalati kaa qabame nama 2,400 ol ta’eera. Magaala Dakota County namni haarawa qabame 6 yoo ta’u waliigalatti nama 1,600 gaheera. Guyyaa laman darban kanaa Dakota county keessati duuti hin galmooyne.

Erga guyyaa Jimaata governor Kim seera baste booda se’ati 24 kessatti sababa coronavirus namni bay’e du’u manni fayya Iowa Department gabaase.

Guyyaa Kamsa se’ati 10am irratti namni 19 du’uu gabaafame, waliigalati namni du’e 400 gahee jira.

Manni fayya Sioux land akka qabaaseti magaala Woodbury county keessatti sababa covid-19 namni 3 dabalatan du’u hime. Waliigalatti nama 25 gaheera. Namni haarawa qabames 55 yoo ta’u waaligalati nama 2,400 ol taree jira.

Iowa governor Kim Reynolds kutaa keessatti seera dabalataa adeemsisa jirtii. Jimaata irraa jalqabee mana fiilmii, muuziyeemii, bakka bineensota fi bakki qophi cidhaa addaaan fageenya eegata banamuu hindandayaama. Bakki pooli amoo barumsa qoofa banamaa.

Guyyaa Kamsa May 28ffa manni dhugaati percentin 50% ni banamaa.

Haa ta’u malee, muuziyeemii kan magaala Sioux city keessati argamu guyyaa Jimaata akkuma cufame oolu himan. Kunis Sioux city Art center walqabateefi, dubbi himaaan akka jedheti bakki kunnis suuta suutan kan banamu ta’a.

Manni fayyaa Iowa akka gabeesetti Eastern Iowa keessati daa’imni lama dhukuba coronavirus wal fakkatu qabamu himan. Kunis multisystem inflammatory syndrome kan jedhamudha.

Warri Centers for the Disease Control akka qabaaseti dhukubni syndrome kun hoo’aa fi I’iitahu qaama namatti fida. Akkasumas tolchanii ufi eegu qabdan.

Director state medical akka jedheti waarra fi ijoolenis qajeelcha fayyaa hordafuu qabu. Kunis kan walqabatu kan akka harka dhiqachuu, walirraa fageenya eegachu fi haguugii fuula fayyadamu yoo namarra faana 6 fagaachu hin danda’in

Magaala Sioux city naannawa metro sababa coronavirus namni 4 har’a du’uu himame, waliigalati name du’e magalaa Woodbury fi Dakota County 30 gahee jira.

Manni fayyaa Iowa akka gabaaseti namni 18 dabalataan du’uufi waliigalati namni du’e Iowa keessatti 336 gahuu himan.

Kutaa Iowa keessati namni haarawa qabame 400 yoo ta’u, magaala Woodbury keessati nama 38 fi 15 ammoo Dakota County kessayi. Waliigalatti magaala lamaan kan keessatti name qabame 3,600 gahee jira.

Qooppin July 4 assanbata barra 30ffa isaa magaala Sioux city parkiti qophaayu sababa coronavirus tursiifame. Oduu conference har’a online irratti qopheesan SITP Dave Bernstain akka himeti guyyaa jarri August fi September irrati gochuuf ammaaf laalu jiran. 

 

Bernstein akka jedheti July 4 ammaaraa kan hafu torbaan 7 qofaa kan hafeefi murti qajeela murteesu jira jedhe. Akka inni jedheti qophiin kun baay’e askalaahe wan jiruuf duubasisiine yoo akkuma qaraati dhisnee sababa dhukuba kanaa qophin kun hafuu nimala. 

 

Guyyaa Jimaata May 15 irraa jalqabe state hunda irraa wantti qaraa dhogamee hunduu sababa covid-19 nika’a. Governor Kim Reynolds har’a ganama oduu coronavirus conference irratti akka beeksistetti business baaye akka dabalaman banamu himte.

Governor akka jetteti ammaf magaala 77 hundaa kessati kan akka mana nyaata, sport, manneen saloni fi bakka refensaa itti cirataan state keessati banamuu ni danda’ama, akkasumas eeganno fayyaa jabesuu waliin.

Haa ta’u malee manni dhugaati fi manni qumaara warroota hayyama banamu keesa hin jirani.

Magaala Woodbury county keessatti guyyaa Kibxata sababa coronavirus nama 4 du’e jira.

Manni fayyaa Sioux land du’aafi nama haarawa 314 coronavirus qabamu gabaase. Magaala Sioux city naanno metro tti namani hagga ammaa du’e nama 20 gahee jira. Magaala Dakota county namni haarawa tokko dabalame jira waliigalattii nama 3,400 ol Woodbury fi Dakota county keessatti gahee jira.

Magaala Sioux city naannowa metro kessati sababa covid-19 namni 3 dabalataan du’uun himame. Manni fayyaa Dakota county nama 2 kaan du’e oduu kennu didaani. Tokko ammo nama umrii isaa waggaa 61-80 kessa jiruu kan magaala Woodbury county keessa du’eedha.

Magaala Woodbury county kesati namni haarawni coronavirus qabame 48 yoo ta’u, Dakota county keessati haarawni kan qabame immoo 45 dha. Waliigalati Sioux city nannawa metroti namni qabame 3,100 gahee jira. Gabaasni itti aanu magaala Dakota county guyya Harba himama.

Magaala Dakota county dhukubni coronavirus baay’e dabalaa jira.

Manni fayyaa akka gabaaseti Dakota county keessatti namni haarawa coronavirus qabame 361 yoo ta’u, waliigalti 1,400 gahee jira.

Lakkoofsi kunis kan dhufe erga hojjatota kampani Tyson ka Dakota City kessati argamu qoratan boodaadha.

Magaala Sioux city naannowa metrotti namni du’e 7 gahee jira.

Magaala Woodbury county keessatti namni coronavirus qabame 1,500 taree jira.

Guyyaa Kamsaa kana akka himanitti sababa coronavirus magaala Woodbury county keessati dutti akka ulgadate dubatan. Namni 3 dabalataan magaala Woodbury county keessatti du’e. Magaala kana keessati ruuhi nama 7 akka bade himame.

Magaala Dakota County namni 2 haarawni du’u gabaasame, waliigalati duti nama 5 gahee jira.

Haata’u malee, oduu coronavirus kan guyyaa dubatte keessati, Iowa governor Kim Reynolds muurtii murteesite san akka Woodbury county keessatti hojiin banamu akka deegartu himte.

Manni fayyaa Sioux land namni tokko sababa coronavirus irra kan ka’e har’a du’uu gabasan. Innis nama umrii 61-80 yoo ta’u manumantti du’e. magaala Sioux city naanno metro keessati waligalati namni coronavirus du’e 7 gahee jira.

Harba ganama manni fayya Iowa Department namni walii galatti du’e Iowa keessatti nama 219 akka gahe gabaasan.

Iowa keessatti namni haarawni qabame 293 yoo ta’u waliigalati 10,400. Magaala Woodbury keessatti namni haarawa qabame baayedha. Magaala Dakota keessatti namni qabame sababa rakkina technicality hin beekamne.

Magaala Sioux City metro keessatti namni 2 dabalatan du’uun himame waliigalatii namni du’e 6 gahee jira.

Duuti tokko magaala Dakota County keessatti kan biraamo Woodbury county keessaayi.

Guyyaa kibxata kutaan Iowa akka gabaaseti gaafa dhukubni jalqabe irraa jalqabe duti amma baayate. Sababa coronavirus irraa kan ka’e guyyaa har’a namni 19 du’uu himame.

Magaala Woodbury county keessatti name haarawni coronavirus qabame 63 yoo ta’u, namni 9 Dakota County keessaayi.

Jirraatota North West Iowa jiraatanif maagala Sioux City keessati qoranno TestIowa wiyxata irra akka baname himan. Iowa national guard kollegi western Iowa keessatti qorana kana gochuf bananii jiru. Bakka kanati namni qoramuu danda’u nama hayyamamef qofa fi yoo qoratamuu feettan website testiowa.com irra deemtani galmaahu dandesu.

Kunis qorannoo lamafa drive-thru Sioux City keessatti argamudha.

Guyyaa wiyxata, Iowa keessatti namni coronavirus haarawni qabame 534 yoo ta’u kan du’e 4. Waliigalatti namni sababa coronavirus du’e 188 gahee jira.

Guyyaa lamaan kana keessatti namni coronavarirus du’an kutaa Iowa kessatti ol gudachuu isaa himan. har’a ganamma  Governor Kim Reynolds akka jetteti nama 14 sababa coronavirus du’uu himte. Kunis hanga dhukubni kun jalqaberra guyya tokkoon namni kuun martti du’uun baayeedha. Kalee ille akka kutaan gabaaseti namni baay’e du’uun hime.

kutaa Iowa keesati namni coronavirus haarawa qabame 302 yoo ta’u waliigalti name 7,100 gahee jira.

Kutaan Iowa akka gabaaseti sababa coronavirus namni baay’e du’aa jiraachun himame. Waliigalati namni du’ee nama 150 gahuun himame.

Manni fayya Iowa akka himeti namni harawni 467 dabalate coronavirus qabame, waliigalati 6,800 gahuu himame.

Magaala Woodbury county akka harba gabaasetti name haarawni qabame 46 yoo ta’u waliigalati nama 750 gahuu himame.

Governor Kim Reynolds akka jetteti dhukuba kana eegano gochuuf qoranno dabalata ajaje akkasumas turban dhuftu keessa qoranno haarawa ajajje jirti.

Itti gaafataman Sioux City warra kampanidhanii nama coronavirus qabame iftoominan aka himan ergaa gaafatan booda kampanin Tyson kan magaala Dakota keessatti argamu hojattooni isaa Coronavirus qabaman hagam akka ta’an himu dide. 

Akka Tyson jedheti hojattoota isaa eguuf ejannoo guddaa akka fudhate hime.

Magaala Dakota country keessati namni haarawa Coronavirus qabame 21 yoo ta’u, waliigalatti nama 629. Magaala Woodbury county keessarti ammoo nama 700 ol gahaniiru. 

Akka Kutaan Iowa gabaaseti guyya har’a sababa coronavirus dhaan duuti baay’e gudaachuu isaa himan. Kanaafu Governor Kim Reynolds ajaja haara akka baasuu heddu himte.

Akka jetetti Wiyxata irra jalqabe ummata serjeriif filattame fi suqidhaan qoteebultotaa akka dalaagan hayamte. Akkasumas guyyaa saan yoom akka state nii dalagatii akka debi’uu himti.

Magaala Sioux City kessaatti namni coronavirus qabame guyyaa kamsa akka baay’e oldabale himame.

Magaala Dakota County keessattile bay’ee oldabaluun isaa himan. Namni haarawni coronavirus qabame 133 yoo ta’u waligalati nama 246 gahe jira.

Kunis guyya tokko keessatti harka lama dabaluu mul’isa.

Magaala Woodbury county yeroo tokkotti namni coronavirus qabamu guddataa deema jira. Namni haarawni 46 coronavirus qabame waliigalati nama 158 gahe jira. Kaa fayye amoo 28.

Manni fayya Iowa akka gabaaseti namni haarawa Coronavirus qabame 107 yoo ta’u, kunis nama 19 magaala woodbury county dabalateeti. Irra guddan namni dhukuba Kanaan qabame nama umrii 18 – 60 jidduu jiraniidha. Akkasumas namni 7 dabala du’uun himame, waliigalati namni du’e nama 90 gahaniiru.

Guyya Kibxata, itti gaafataman fayya akka jedhe, magaala Woodbury county keessatti namni 1 yerroo jalqabatif coronavirus du’uu himame.

Magaala Woodbury County keessatti yeroo jalqabaatif nami 1 sababa coronavirus du’uu himame.

Namni du’ee kuni nama umrii isaa 61 – 80 yoo ta’u innis hospitaala osoo hin sennin manatti du’uun isaa himame.

Guyyaa har’aa conference tti ogeeyan fayyaa noonno akaa jedhanatti, dhukubni kuun akka hin babal’aanef waan dandenu irratti hojatuu qabna. Akkasuman ummani akka mana taa’uu qaban keessaattu waytaa qilleensi oo’a tti jijjirama demuu kanaa.

Manni fayya Iowa akka himanitti namni 4 dabalataan du’uun, waliigalati namnii sababa coronavirus du’ee nama 79 gahee jira.

Iowa keessatti namni haarawa coronavirus qabame 257 yoo ta’u waliigalatti nama 3,100 gahuun himame.

Akkasumas namni 214 hospitaala jiraachu himame.

Governor Kim Reynols akka har’a conference irrati dubateti dutii qiixxeen oli kan dhufte bakka long-term care facilities irraayii.

Oduu Har’a

Kutaa Iowa keessatti dhukkubni coronavirus irra waliigalatti nama 60 du’uu himame erga kamsa Gov. Kim Reynoldy namni 7 dabalatan du’e jette himte asi.

Dhukuba coronavirusiin  haarawa kan qabame nama 146 yoo ta’u waliigalatti nama 2,141 gahuun isaa himame. Magaala Woodbury county keessatti namni 1 dabalataan qabamun, walii galatti nama 23 gaheera.

Northeast Iowa keessatti Gov. Kim akka jeete ofi eganoon umaata akaa oldabaluumu himte ergaa state Iowa keessatti harka 12 irraa harki 10 qabamuun isaa beekame booda.

Oduu Har’aa

Wiyxata har’a, manni fayaa Iowa akka jedheti dhukuba coronavirus irra kan ka’e name 2 dabalatan du’uun fi namni 123 haarawni qabamuun himame. Namni haarawa 2 magaala Woodbury County keesati kan argamu yoo ta’u waligalatti woodbury county kessatti nama 20 gahuun himame.

Nebreska keessati namni qabamee 800 gahee jiraa.

Magaala South Dakota keessatti namni haarawni qabame 138 yoo ta’u walii galatti nama 868 coronavirus qabamun himame.

Oduu Har’aa

Manni yaala Iowa akka jedhetti namni 2 dabalataan sababaa coronavirus du’uun himame, walii galatti nama 118 dabalataan akka qabamanis himame.

Magaala Woodburry County keessatti namni 3 dabalataan dhukuba coronavirus qabamu, walii galatti nama 15 gahuun himame.

Iowa guutu keessatti coronavirus kan qabame walii galatti nama 1,388 gahee jira.

Waajira poolisi Sioux city keessatti namooni muraasni coronavirus qabamu himame. Gaaruu waajiri poolisa oduu dabalataa himu hin fedhani.

Oduu Guyyaa Har’a

Apr 8, 2020

Oduu Guyyaa Har’a

Bulchituun Iowa Kim Reynolds ummani dhukuba coronavirus irraa hagam akka fayyaa jiran amanu dadhabde.

Eastern Iowa keessatti namni coronavirus qabaman haarowni nama 97 yoo ta’u kan du’e nama 1, walii galati namni dhukuban qabame nama 1,145 gahanii jiru.

Yeroo amma haakima kan jiran nama 122 kan fayyan nama 431 ta’uu himame.

Akka Kim Reynolds jetteti namni 10% haakima jiran, sababni isiin jeteefis 38% waan dhukuba kaana irraa fayyaniif dha.

Oduu Har’aa

Apr 6, 2020

Oduu Har’aa

Manni yaala Iowa Akka gabasanitti namni 3 dabalataan du’uu himan, waliigalatti nama 25 tuu du’ee.

Kutaa Iowa keessatti namni dhukuba coronavirus dabalataan qabaman 78 yoo ta’u walii galatti nama 946 gahanii jiru.

Magaala Woodburry County keessatti coronavirus kan qabame nama 9 gahee jira. Garuu magaaladhan kan akka northwest Iowa keessatti hagasilaa dhukubni kun akka hin argamin himani jiru.

Wiyxaatta bulchituun Kim Reynolds bisnaasni dabalataan akka cufamu taasiste, kan akka kaampii, booling alii, bakka itti taphatan fii kan akka moolidha.

Oduu Guyyaa Har’a

Apr 1, 2020

Mani fayya Iowa akka jedheti dhukubni korona Virus kun qabataman harka 52 akka dabale himan, walii galati Korona Virus kan qabaman 549 gahani jiru.

Guyya harba namni 2 dabalataan du’u himame, namni du’e kun lachu nama umrii 81 oliiti.

Magalawaan Iowa 99 keessa magaala 60 kessatti dhukubni Korona Virus kun argamuun isaa himame.

Itti gaafataman mana fayya State akka jedhaniti namni 63 haakima jiraachun himame.

Magaalan Sioux City dhukuba kana akka hin babal’anef jecha raawi baaye fudhacha jiraachu isaani beekame.

ODUU HAR’AA

Mar 31, 2020

  

Miseensonni lama muumee Democrati Iowa kaan ta’an itti gaafatamtu kutaa Iowa Kim Reynolds dhaan akka ummani manaa gad hin bane akka ajajdu gaafataniiruu. Sababnii isaa dhukubni karona virus Iowa kessati dabala dhufuu isaa irra kan ka’ee.

Pages