Fatiya Adam

Newsreader and Translator

Fatiya has worked for Mary J. Treglia Community House since 2013. She enjoys working at MJTCH because the work she does is life changing. Fatiya has pursued a degree in Early Childhood Education and has recently found a passion for immigration and refugee services. Fatiya has many hats at Mary J. Treglia Community House, and she speaks 4 different languages! Immigrating as a refugee from Ethiopia herself, she knows the struggle that people face when entering a new country. 

Oromo News 01/15/2021

Of eegannoo Blizzard kan siouxland hanga seeati 6 tura kan jedhame ture, yeroon inii dhabatuu taee jira haali qilleensa kunis hang halkan qixxeeti kan itti fufu ta’a.

Local authorities mana akka taa’an gorse yoo gad bahuun dirqama qofa tae male.

National weather service kan Sioux falls akka jedheti yoo bakka tokko kan deemtani mucucaa muraasaf akka dura qophaahu qabdanii fi osoo ala gad hin bahin haala qilleensa akka laalu qabdan jedhani himan.

Oromo News 01/13/2021

Woodbury County keessati namni corona virus qabame 2 seati 24 keessati duanii jiru, waliigalatti namni due 175 gaheera. Namni harownii qabame 46 jira.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa seaati 24 keessati namni 10 sababa covid-19 du’uu gabaasan, waliigalatti namni due 4,200(4,232) ol tu due jira. akkasumas namni haarawa qabame 1,900 yoo tau, waliigalati namni qabame ammo 300,000 ol dha.

Counties dhan Iowa 50 ol qorannoo bultii 14 godhan keessati namni qabame parsantii 15%  akka ta’an himame. Woodbury County ammo 15.4% dha.

Oromo News 01/13/2021

Woodbury County keessati namni corona virus qabame 2 seati 24 keessati duanii jiru, waliigalatti namni due 175 gaheera. Namni harownii qabame 46 jira.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa seaati 24 keessati namni 10 sababa covid-19 du’uu gabaasan, waliigalatti namni due 4,200(4,232) ol tu due jira. akkasumas namni haarawa qabame 1,900 yoo tau, waliigalati namni qabame ammo 300,000 ol dha.

Counties dhan Iowa 50 ol qorannoo bultii 14 godhan keessati namni qabame parsantii 15%  akka ta’an himame. Woodbury County ammo 15.4% dha.

Oromo News 01/11/2021

State lawmakers guyyaa har’aa gara Capital Iowa deebiani jiran. Barumsi, taxation, eegumsi filannoo gubbaa irraa jiru kan bara 2021 Iowa legislature dhaafi namni 200 ol kan maaski hin godhanne argamanii turan.

Namootni dhibaatama keessa namni muraasa haguugi fuula osoo hin godhatin Capital Iowa har’a guutani jiru. Haguugi fuula kan morman yoo kan mormaniidha fi ogeeyyin fayyaa dhukubi akka hin baayane kan qarqaaru akka tae himanii turan.

Oromo News 01/11/2021

State lawmakers guyyaa har’aa gara Capital Iowa deebiani jiran. Barumsi, taxation, eegumsi filannoo gubbaa irraa jiru kan bara 2021 Iowa legislature dhaafi namni 200 ol kan maaski hin godhanne argamanii turan.

Namootni dhibaatama keessa namni muraasa haguugi fuula osoo hin godhatin Capital Iowa har’a guutani jiru. Haguugi fuula kan morman yoo kan mormaniidha fi ogeeyyin fayyaa dhukubi akka hin baayane kan qarqaaru akka tae himanii turan.

Hawaasni mana barumsaa Iowa gabaasa corona virus torbaan kana irrati hojattoota keessa namni tokko kan qabamee fi barattooni homa akka hin qabamin himan.

Namni 200 ammati adda baafamani taa’urra kan bahaniidha. Kunis December dhuma irrati 500 gad kan bu’eedha.

Barumsaf barattoni wiyxata kan dhaqan yoo tau barumsi online torbaan lamaaf kan hafeedha.

Kunis barumsaaf guyya lama qofa barumsaaf torbaan keessatti kan deemaniidha. Haala barumsaa irrati boordi wiyxta dhufuu walgahanii akka irrati mariatan himan.

Oromo News 01/07/2021

Governor Iowa Kim Reynolds, akka dhukubni covid-19 hin baayanneef ogeeyyi fayyaa waliin waliigaltee haara dhukuba irrati malatteesuf himte.

Seerri kunis mana keessati ta’ee wayta nama wajjiin walgahaan daqiiqa 15 caala yoo kan turani haguugi fuula godhachuu akka qaban himan.

Sponsara mana barumsa sadarkaa lamaffaadhaf bakka wal gahii fi isportiiti hangi nama kan murtaahe ture, amma akka guyyaa jimaata ka’uu malu himan.

Seeri Manneen fayyaa biraa amoo sera qaraa hanga February 6th kan fufu ta’a.

Oromo News 01/06/2021

Lakkoofsi jiraattota Iowa sababa Covid-19 du’anii 4,000 gaheera, guyyaa har’aa qofa namni 61 du’uun gabaasame.

Woodbury County keessati, seaati 24 keessati namni 94 haarawa qabamuu gabaafame waliigalatti namni qabame 12,500 yoo tau waliigalatti namni duemmoo 171 dha. Namni qabame amma walii galatti parsanttiidhan 16.8% gaheera. Qorannoon bultii 14 keessati godhame torbaan lama darban irraa 13.5% dabalee jira.

Oromo News 01/05/2021

Ayyaana bara haarawa irrati mucaa umrii 19 qawwee dhokaasuudhan dubartii tokko kan ajjeesefi nama sadihii biraa kan maddeese ture himatamee jira. Poolisin Sioux City akka jedhetti Christopher Morales qawwee gurguddaa nama sodaachisuufi akkanuman nama sodaachisuudhan himatame jira.

Poolisin akka jedhetti Morales namni tokko ollaa Morningside irraa akka inni mana seenu dirqisiise jira, wayta qophiin jalqabamu. Isaa fi kan biraa qawwee baaye mana keessati dhokaasani jiran.

Oromo News 01/04/2021

Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasanitti guyyaa wiyxataa Woodbury County keessati namni 3 dabalataan sababa Covid-19 du’uu himan, akka dhukubni jalqabe nama 171 du’ee.

Torbaan tokko keessati, Iowa nama due 247 edaate jirti fi namni haarawa qabame ammo 10,000 ta’uu gabaasan.

Woodbury County keessati, guyyaa haar’a namni haarawa qabame 17 yoo ta’u, qoranno bulti 14 keessati namni qabame parsantii dhan 15.5% gaheera. Torbaan lamaan darbe irraa parsanti lama olgudattee jira.

Oromo News 12/29/2020

Deparmantiin mana fayyaa Iowa sababa Covid-19 namni 67 guyyaa har’aa kan du’e yoo ta’u seati 24 darban kana keessati namni haaraawa qabame ammo 1,500 dha.

Manneen nursing kan Iowa keessati talaalin corona virus kennamu jalqabe jira, kunis warra isaani akka dhufanii laalanafis karaa kan banamu ta’a kan jedhamu abdi qabu, talalin kun wal gahuudhaf turban ol akka fudhatus himan.

Oromo News 12/28/20

Haalaqilleensaa Tajaajilla Biyyoolessa waligala akka jedhanitti “impactful ykn Dhiibbaa” qilleensi guyyaa kibxata  fi galgala isaas akka gara biyyati deemu jirau himan.

Snow jiddu galeessa fi guddaan inche 3 hanga 7 Siouxland akka argachuu maltu himan.

Sababa haala qilleensa amma dhufaajiru kanaaf, communities siouxland dhaaf seeri emergency snow dhaaf akka bahuu dandau himan, kan akka Sioux City, South Sioux, Dakota City, North Sioux, Hinton fi Norfolk, Nebraska kan dabalatuudha.

Oromo News 12/23/2020

Blizzard akeekachiisa kennite jiraattota Siouxland dhaaf  guyyaa harbaa sababa snow, jajjabaa, bubbee fi qorraa hanga 9pm irrati. National Weather service akka jedhanitti magaalan Sioux City snow inche sadii akka bu’u maluu himan.

Bulchaan Sioux City Mayor Bob Scott seera emergency snow hime jira.

Seerri emergency kunis karaa irrati makiina seera malee dhaabu fi abbaan ufii laalu male kan dhoongudha, eegumsa baradoofi qalama adii fi buleedhan kan kaahameedha.

Oromo News12/21/20

Sa’ati 24 kan hanga 10 a.m tti deparmantiin mana fayyaa Iowa gabaaseti namni sababa Covid-19 haarawa due akka hin jirre hima. Jirattoni Iowa 600 ammoo haarawa coronavirus qabamani jiran.

Waliigalatti akka dhukubni kun jalqabe namni 3,600 du’ani jiru. Woodbury County keessati nama lama har’a due haarawa dabalate, waliigalatti namni Woodbury county keessati due 159 yoo tau kan har’a haarawa qabame ammo 25 dha.

Guyyaa namni haarawa Iowa keessati due lakkoofsa dabalame hin jiru, guyyaa sanabata ogeeyyin fayyaa nama due 138 akka ture himanii jiru.

Oromo News 12/18/2020

Erga state Iowa sababa Covid-19 nama due 238 gabaasan booda seaati 24 keessati nama due haarawa hin gabaasne.

Namni haarawa qabame 1,900 dha state keessati namni qabamu xiqqaachu ittuma fufu jira.

Woodbury County keessati namni harawni qabame 62 dha, Dakota County keesaa ammo nama 9.

Oromo News 12/17/2020

Talaalin corona virus dhaaf kenamu motuman federaala waada kan seene ture maali akka keessa xiqqaa argatu hin beekamne.

Garuu state seera dhukubicha xiqqeesuf karoora qabatee wayta deemuti namni 100 ol haarowni kan dueedha.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka guyaa harbaa akka himetti parrsantii 30% kan xiqqaatedha.

Gabaasni kan gadi dhiifamu kara state biraati akka jijjiiruf yaalamu jirus beekame jira. Agency botaa maalif akka xiqqaatu hin himne.

Oromo News 12/16/2020

Gov. Kim Reynolds namni Covid-19 qabamuu fi hospitaala galu xiqqaata waan jiruuf seera tokko tokko akka hir’isuu heddu himte. Wanni fae taus namni qabame jia darban keess irraa kan guddatee dha.

Reynaldos akka jetteti guyyaa bor irraa jalqabee manneen nyaata seaati seera isaan qaraati deebia akkasumas namni walitti qabamullee lakkoofsan kan murtaahu miti.

Waliigalatti , mana barumsaa high schoola fi namni tabaaf laaluf walitti qabamu lakkofsi kan dabaluu yoo tau warra illee walittee dabalee.

Oromo News 12/15/2020

Gaafiwan corona irrati kau deebi kennuuf jecha, manni barumsa Sioux City January 4th irraa jalqabe barumsa gara online irrati deebisuf karoora baafatani jiru. Boarding school engadda galgala erga marii godhan booda barumsi online irrati deebiu hayyaman torbaan lamaan barumsa akka jalqabiin, wayta boqonnan ayyaana sute booda. Kuni jechuunis torbaan lamaan jalqaba fi torbaan semester dhuma online irrati kan deebiu ta’a. barattooni qixxeen addaan qoodamuun wiyxataafi kamsaa kan deemaniidha, akkasumas qixxeen biraa ammo kibxataa fi jimaata kan deemaniidha.

Oromo News 12/11/20

Seera talaali guyyaa wiyxata ogeeyyin fayyaa Siouxland akka iratti mariachuu hedan himan. Deparmantiin mana fayyaa Siouxland fi Deparmantiin mana fayyaa Dakota County waa’e talaali Covid-19 irrati gazexa irrati kennuudhaf Western Iowa Tech akka walgahan himan, oduu Conference sunis kan jalqabu wiyxata 1:30 p.m kan jalqabuudha.

Oromo News 12/10/2020

Pirasdantii filame Joe Biden Gov. Iowa duraani Tom Vilsack yeroo lammaatif U.S Agriculture Secretary dhaaf shuume.

Vilsack yeroo bulchiinsa Obama san waggaa saddeet dhaaf Agriculture Secrtary taee dalagaa ture akkasumas deegara paarti jaraati.

Manni fayyaa umattaa kan Iowa nama haarawa corona virus due 99 dabalamuu isaa gabaase, waliigalagtti akka state namni due 3,120 gaheera. State torbaan kana akkaata seera ittiin lakkaahan kan jijjiire dha torbaanuma kana keessa namni 399 kan dabaleedha.

December 8, 2020

State Iowa sababa Covid-19 warra qabaman osoo hin tain warra duan hordafuu jira, jijjiiramni kunis lakkoofsa namoota duan gara harka dhibaan akka state keessa dabaluu malu mullisa.


Iowa yeroo amma qorannoo doctoroota irraa fudhachuu jirani fi nama qabaman dhukubicha qaban osoo hin tain duan corona virus dhaaf kan kennamus.


Jijjiramni kunis dua 433 system keessa hir’isuf 610 ammoo dabalee jira, dua dabalataa 177 yoo tau akka state guututi 2,900 gaheera. Lakkoofsi muraasni kan haqame akka dabalamuu malus himani jiru.

Oromo News

Dec 1, 2020

Oromo News 12/01/2020

Pages