A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations

Oromo News 07.08.21

spm_news_oromo_8.jpg

Oromo News 07/08/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Doctor tokkofoon University kan Nebraskamedicalcenter waae Covid19 haarawa kan seene kan nama kamuuf akka sodaachisa tae himan. 

State torbaan darbe keessa namni haarawa 450 qabamuu himan kuni ammoo torbaan san duraa irraa harka 55% akka dabalee jiru himan. 

Dr.James Lawler akka jedhetti dhukubni deltavariant baaychu isaa baayachu hin akka hin ajaaibne himan akkasumas namni baayen talaali coronavirus hin fudhatin baaye waan jiraniif.

Summer kunis nama umriin isaani 20-50 jiru jidduuf baaye akka ulfaata tae himan 

Dargagoota kanaaf virus sodaachisa baayen akka dhufaa jiru himani jiruu. 

DataCDC akka mullisutti lakkoofsi virus kanaan haarawa qabame akka biyyati guututi sadarkaa 23rd akka jiruu himan. 

Kuni kanumaan osoo jiruu,departmentmana fayyaa Iowa akka gabaasanitti jiraattoni Iowapercent4% ta’an guutumatti talaali coronavirus akka fudhatani jiran himan. 

Warri jiraattota Iowa ta’an kan ijoole qaban torbaan dhuftu irraa ijoole tokkoof temporery monthlypayment doolara $300 akka argachuu jalqaban federalgovernment himee jira. 

Kafallin kun kan yeroof kan tau yoo tau innis December keessa, garuu wrrii seera Democratic tokko tokko tax credit permanent akka tau hoajchuu jiran.

Jiraattoni Iowataxreturn kan waggaa lama darbee keessa kan argate ykn ammoo stimuluscheck kan argate kafalatiin kun gara bank yookin mail kan ergamuuf akka tae himan. 

Warri biraa kanniin kan hin dalagin gara childtaxcreditdotgov deemun galmaahu ni dandeesu. 

Karoori ijaarsa Badgerow kan downtownSiouxCity argamuu haaromsiisuf yaadame ture akka fudhatame qabuu himan.  

IowaEconomicDevelopmentAuthority structure waggaa 90 qabuuf qarqaarsa gara $5.5 milllion kennee jira. Innis bakka taarikan galmaahe argamuudha. 

Company Omaha-based gamoo qullaa gara apartment , health club, mana nyaata, fi mana dhugaatiti jijjiruuf akka karoorfate hime birriin inni itti baasen $23million dha. Project kunis waggaa dhuftu dhuma irrati akka sutuu dandau himan. 

Fatiya has worked for Mary J. Treglia Community House since 2013. She enjoys working at MJTCH because the work she does is life changing. Fatiya has pursued a degree in Early Childhood Education and has recently found a passion for immigration and refugee services. Fatiya has many hats at Mary J. Treglia Community House, and she speaks 4 different languages! Immigrating as a refugee from Ethiopia herself, she knows the struggle that people face when entering a new country.
Related Content
  • Oromo News 07/07/2021Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.Lakkoofsi jiraattota Iowa sababa Covid19…