© 2022 KWIT

4647 Stone Avenue, Sioux City, Iowa 51106

Business: 712-274-6406
Studio: 1-800-251-3690

Email: info@kwit.org
A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations

Oromo News 07.13.21

spm_news_oromo_8.jpg

Oromo News 07/13/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Sioux City Democrat J.D. Scholten akka jedhetti guyyaa har’aa yeroo kaluudhaf akka biirodhaf hin dorgamne himee jira. Dhugaan, guyyaa har’aa Scholten garee progressive lolaa kan baadiyaati argamuu waliin akka dalagaa jalqabu hime. Tabataan baseball kan duraani fi paralegal waradaa Iowa 4ffaa keessati bakka buaa naaninacha Steve King bara 2018 hin jifachuun isaa beekamadha. New York time akka gabaaseti Scholten governor US kan dorgomee fi U.s senate bara 2022 tti. Inni durabu’ummaa kan Ruralvote.org fudhachuu jira, baaye PAC kan itti xiyyeefate naanawa baadiyaati harka Democratic baayisuf akka tae hime.

Jiraattoni Iowa jum’aa dhuftu irraa jalqabee waae talaali Covid-19 irraa filannoo ufiin filachuu kan qaban akka tae himan. Department mana fayyaa Iowa akka gabaasanitti makiina sochaasu irra bakka himuu fi jiraattini Iowa xaabiya 125 irraa talaali meesha manatti akka fudhachuu danda’an himan.

Operational test lamaan kan Des Moines fi Dacenport argamuu guyyaa jimaata akka cufamu himan.

Omaha fi naanicha kan  argaman hojattooni ammas guyyaa kibxta bubbee cimaadhan erga jiganii guyyaa afur booda Omaha keessati namni baayina qaban human electric hanga qaban akka gadi dhiisanif kibxata hojachuu akka jiran himan. Omaha Public Power District akka jedhaniti hanga har’a halkan qixxeeti maamiltoota 27,000 taa’anif kan gad dhiifamu akka tae himan.

Fatiya has worked for Mary J. Treglia Community House since 2013. She enjoys working at MJTCH because the work she does is life changing. Fatiya has pursued a degree in Early Childhood Education and has recently found a passion for immigration and refugee services. Fatiya has many hats at Mary J. Treglia Community House, and she speaks 4 different languages! Immigrating as a refugee from Ethiopia herself, she knows the struggle that people face when entering a new country.
Related Content
  • Oromo News 07/12/2021Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.State Siouxland sadihii keessa bulchitooni…