Oromo

Deparmantiin mana fayyaa Iowa namni haarawa Covid-19 qabame 600 ol yoo ta’u namni sababa dhukubaa Kanaan haarawa du’emmoo 1 dha.

Waliigalatti akka dhukubni kun jalqabe irraa Iowa keesaatti namni walii gale qabame 80,600 yoo tau kan duemmoo 1,267 dha.

Woodbury County keessati erga guyyaa 14 kan qabaman laalamani booda namni waliigalatti qabame percanti 15% akka gahe gabaafame.

Iowa Governor Kim Reynolds mana Dhugaati fi mana nyaata erga sababa Covid-19 cufamee booda akka guyyaa boruu Counties jaha keessa afur kesatti akka irra deebiami banamu himte.

Mannen dhugaati Polk, Linn, Black Hawk fi Dallas Counties guyyaa borii se’aati 5:00 pm kan banamu ta’a. Mannen dhugaati counties Story fi Johnson keesa, manneen university Iowa keesafi university of Iowa ammaaf akkuma cufame jira.

Iowa keessati namni dabalataa sadihii sababa Covid-19 akka du’an gabaafame, nama tokko kan Woodbury County keessati du’e dabalatee, namni waliigalati du’e Woodbury keesati du’e 59 gaheera. County keessati namni dabalataan 32 yoo tau akka state guututi se’ati 24 kessati namni qabame 400 dha. Akka dhukubni jalqabame namni waliigalati due 1,222 yoo tau waliigalatti namni qabame ammo 73,000 dha.

Namichi Sioux City hidhaan degree tookoffaa inni murtaahe fi seela jaladuuma qabaa eda galagala eega Sioux City keessati nama waraane booda.

Tokko kan waraaname nama dhiira umrii 37 yoo tau kan biraamo dubraa umrii 43 tti. lachuu MercyOne jiruu namichia kan dhiira kan due yoo tai intalii tan dubartii yaalamu jirti.

Namichii shakammaan eega nama waarane seaati tokkoof walakkaa booda karaa 21st fi Nebraska naanawa sanirra kan sochauu argamee jira.

  

Laba maalmood ka dib markii ay ardaydu ku soo laabteen fasalka buuxa ee Degmada Sioux City Community School hal fasal waxaa guriga loogu diray barashada dalwaddii.

Dugsiga Nodland wuxuu u wareejiyay hal fasal labaad oo ay ugu yeereen wax ay ugu yeeraan wax ka qabashada xaaladaha deg degga ah ee wax lagu barto.

Taasi waa sababta oo ah dhowr ka mid ah fasalka ayaa laga helay COVID-19 ama waxay muujiyeen astaamo.

Qorshuhu wuxuu yahay inay ardaydu ku noqdaan fasalka Arbacada, Sebtember 23.

Guyyaa lama booda eega barattooni barumsa guututi deebi’ani manni barumsa Sioux City tokko barumsa online manaati deebise jira.

Manni barumsaa Nodland kutaa lamaffaa emergensiidhan kara online dhaan barachuti deebisanii jiru.

Sababni isaas barattooni baaye kutaa keessa Covid-19 qabamani jirani akkasumas malattoo isaa mullisani.

Karoori isaanis barattooni guyyaa harbaa September 23rd kara mana barumsaati kan deebian ta’a.

Deparmantriin mana fayyaa Iowa sababa Covid-19 jiraatonni Iowa namni darzanaa oliin lakahamaan du’uu himan. Iowa keessatti se’aati 24 keessati nama 500 haarawni oltu Covid-19 qabame.

Magaala Cedar Falls haguugi fuula akka godhatan murteesan, kunis magaala biraa Iowa kan dhukubni itti baayate tarkaanfi jarrri fudhatan kan dabalameedha. seera dirqama gochuun hagas maraa hin jiruu kan itti xiyyeefannu baayen barumsa irrati, haawasa garii keessa seeri gad dhiifame jira, ummani seeran warra hin godhaneef haguugi fuula akka godhatan himame.

Babalinni Corona Virus Iowa keessati akkuma itti fufe jira, data akka mullisutti namni hospitaala galanii fi kan laalamu jiran guyyaa ayyaan dafqaan bultoota ykn Labor Day akka baaye olgudatte jiru himan.

Department mana fayyaa Iowa akka gabaaseti guyyaa kibxata namni qabame 345 dha, guyyaa dafqaan bultoota qorannoo godhame keessati lakkoofsa xiqqaadha.

Nama 6 dabalataan kan du’e yoo ta’u waliigalatti namni due 1,173 gaheera.

Hawaasni mana barumsa Sioux City barattoota fi hojattooni mana barumsa Covid-19 qabamuu gabaasan.

Barattoota 5 fi hojattooni 7 torbaan kana keessa akka qabaman himan.

Manni fayyaa Sioux land akkaata faana deemani qoratanitti fi namni namaan walqunname yoo virus qabatee akka aada uf baasani taa’an himame jira.

Itti gaafatamaan mana barumsaa akka jedhetti mana barumsaa kam keessati akka namni qabamee hin humnu jedhee jira.

Torbaan tarte irraa jalqabe South Dakota haala soodicha keessa jirti akk biyyaati sababa Covid-19.

Guyyaa torbaa darbe keessati nama qabame 2,152 state gabaaste jirti, kunis nama 100,000 keessa 243 kan qaamuudha. Akka biyyaati harka 100 keessa harka irra gudaadha, akka gabaasa New York Times.

Kutaa Iowa keessati guyyaa har’aa namni haarawa corona virus qabame 600 yoo tau namni haarawa due immoo nama 9 dha.

Iowa governor Kim Reynolds guyyaa harba wayta qaazexaadhaf kennit akka dhukkubni Covid-19 baaye babalachaa jiru himte.

Akka CDC torbaan tarte gabaaseti, Akka biyyaati Iowa nama haaarawa qabamu akka baaye guddate fi nama qabamuun harka 5th akka jirtu gabaasan.

Reynolds akka jetteti namni baayinan amma qabamu jiruu ijoole dargaggoota kan college Iowa keessa fi Ames keessa jiraniti.

Bulchitoonni haguugi fuula ufachuu dabalatee akka warrri CDC himaniiti homaa yaamichaafi gorsa dabalataa akka hin kennin himan.

Deparmanti mana fayyaa Iowa akka mulisuti namni haarawa Covid-19 qabamee se’ati 24 keesati nama 700 yoo ta’u kan duemmo nama 9 dha. March as jalqabame Iowa keessati waliigalatti namni qabame 65,000 gaheera. Waliigalati namni duemmoo 1,122 yo tau kunis baayinan kan dhufee long-term facility irraa kan dhufeedha.

Iowa keessati corona virus namni qabamu baaye guddataa deemu akkasumas babalinni isaas baaye dabalu jira. Daatan Iowa deparmantiin mana fayyaa akka mullisuti namni haarawa qabame 611 yoo ta’u dabalataan kan du’e lama, akkaa gabaasa wiyxataati, waliiglatti namni du’e 1,112 dha.

Barattooni K-12 mana barumsaa golatti deebianiiru, Aanaa dhan muraasa keessati virus baaye babalachu jira. Counties 12 keessati namni qabame 15% yookin sanii oltaree jira. Kunis Governor Kim Reynolds yoo hanga kana kan guddatu ta’e akka barumsi gutumaan guttutii online deebi’u jettee turte.

Torbaan jalqaba barumsi baname kana keessati mana barumsaa hawaasa Sioux City keessati hojattooni mana barumsa kan biro keessa lama corona virus qabamuu gabaasan. Kunis akka gabaasa ogeesa mana barumsaati, mana fayya Sioux land kan walqunaman yoo ta’u namni Kanaan nama qabameen walitti dhufeenya qabu martuu akka adda baahanii taa’an hime. Aanan nama dhukuba Kanaan qabame toorban keessati guyyaa jum’aa akka namaaaf gabaasu hime, akkasumas sababa dhuunfaati manni barumsaa akka hin cufamnes himan.

Iowa keessati namni haarawa guyyaa har’a corona virus qabame 1,500 ol akka ta’e ibasame. kunis April keessa kan qabame harka dhibaataman akka taru mullisa.

Namni haarawa du’emmoo 18 yoo ta’u,waliigalatti namni due 1,081 gaheera.

Governor Kim Reynolds sababa corona virus dabaleef mana dhugaati, breweries fi mana sirbaa 6 Iowa keessati cuufsiiste. Counties northwest Iowa hin dabalatu.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaaseti seaati 24 keessati namni haarawa sababa Covid-19 due 13 yoo tau kan haarawa qabame ammo 800 dha.

Barattooni baaye fi hojattooni University South Dakota kan Vermillion coronavirus dhaan qabamu himame. Namni 61 kan qabame yoo tau namni 331 yeroof qopha adda baafamani taau jirani. akka state ti Universitii 5 keessa namnii 100 akka qabame himan.

Barattooni Dormii University 9 coronavirus kan qabaman yoo tau jarris bakka addaa cumpus keessati kaahamiiru.

Erga manni barumsaa sababa Covid-19 tiif jia shanii ol cufame booda, guyyaa har’a barattooni mana barumsaa hawaasa Sioux City keessa barumsa walkamaatin mana barumsaati deebi’aniiru. Durabu’aan mana barumsaa akka jedheti County kana keessati dhukkubni Covid-19 haala amma jiruun yoo taa’e yookin 9.5 yoo gad deebie barattooni guutumaan guututti September 8th gara mana barumsaati nideebiu, ayyaana hojattoota ykn (Labor Day) eega baasne booda.

Kutaa Iowa tti se’aati 24 keessati namni haarawni 9 sababa covid-19 kan du’an yoo ta’u 500 nimmoo qabamaniiru.

Namni magaala Plymouth keessati Covid-19 qabamuu dabalaa akkuma itti fufe jira. Website corona virus kan state Iowa bultii 14 keessati namni harka 21% akka qabame mullisa.

Dhukubni kunii hagaa harka 15% yoo tare barumsi online dhaan akka baratamu kan taasisuudha.

Sababa dabalatuu isaatin, manni barumsa 3 kan Plymouth county guyyaa banamu duubatti siise jira.

Iowa keessati guyyaa har’aa namni haarawa Covid-19 qabame 800 akka tae gabaasan, manna baruumsa qaaman akka banamu mootumma akkuma dhiiba deemuti dhukkubnis baayata deemu jira.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa guyyaa jimaata nama qabame dabalatee waliiglati Iowa keessati namni qabame 54,600 ta’uu himan.

Namni haarawa du’e 5 dabalatee, waliigalatti state keessati namni due 1,017 dha.

Dirreen Xayyaari America October irraa jalqabee magaala Sioux City dabalatee magaala U.S. 15 keessati kan jalqabu ta’a.

Itti gaafatam naanawa akka jedheti sochiin kan jalqabu ammaaf October 7th fi kan balaliinsi November 3rd ittai kan jalqabu ta’a.

Waggaadhan muraasa dura wayta Delta gabaa keessa bahu haali Sioux City illee walfakkaata ture, garuu magaalatin hojiidhaf barbaachistuu waan turteef Chicago dhaaf hojachuu hin dhiisne. 

Deparmantiin mana fayyaa Iowa namni 9 dabalataan sababa Covid-19 du’uu gabaasan.websiten cororna virus kan state se’aati 24 keessati namni haarawa qabame 300 ta’uu gabasaan.

Deparamantiin mana fayyaa Iowa lakkoofasa namoota qabamanii ifatti hin fudhanne. March as namota virus Kanaan qabaman nama 53,000 irrati rakkoon homtuu hin uumamne. akka guyyaa kibxataa se’aati booda himanitti namni waliigalatti due nama 989 ta’uu gabaasan.

President Donald Trump boru Cedar Rapids daawachuf karoorafataniiru. Torbaan tarte keessa sababa bubbeen rakkoo uumame sababatee hojattooni mootuma iyya wan galfatan san hayyaama Donald Trump mirkaneesse jira. Governor Iowa Kim Reynolds dolaara billion4 gaafate.

Websiten Corona virus kan Iowa lakkoofsa nama haarawa qabame gad xiqqeessa sababa rakkoo qabaachu isaarra. Nersiin magaal Iowa, wiyxata akka jetteti deparmaantin mana fayyaa Iowa nama dhukkubaa Kanaan qabame xiiqqqa ta’u kan gabaase dhugaa ta’uu himan.

Boordin deparmanti mana fayyaa Siouxland Woodbury County keessati haguugin fulla godhachuun barbaachisa akka tae murtesse. Governor Reynolds akka jetteti yoo state emergency jala seene male haguugi fuula namani hunduu godhatan akka murteessu hin dandeene himte.

Magaala Woodbury County keessati mannii fayyaa Siouxland namni haarawa 10 Covid-19 qabamuu himan. deparmantiin mana fayyaa Iowa County keessati waliigalatti namni qabame 3,779 akka ta’e mullisa. Duttimmo namu 52 irraa jira.

Mana barumsa elementary Morningside kan Sioux City keessati argamu keessati nama Covid-19 qabame argamuun himame.

Dubbataan hawaasa mana barumsa Sioux City akka jedheti walitti dhufeenya warra qaban manna fayyaa Siouxland wajjiin hojachu jira. namni dhukkuba Kanaan qabame fi namni nama Kanaan walitti dhufeenya qabu yeroo dhaf adda baafame taa’u jira. Barumsi bona aana hunda keessati bor xumurama, Morningside STEM elementary keessati namni walitti dhufeenya nama saniin hin qabne kan itti fufu ta’a.

Namni dabalataa baayen sababa Covid-19 kutaa Iowa keessati du’uun himame, namni lamaa Plymouth County keessa jiran dabalate.waliigalatti Iowa keessati namni due 950 dha. se’aati 24 keessati hanga har’a ganama 10:00 am keessati namni haarawa corona virus qabame 450 dha.

Manni fayya Siouxland magaala Woodbury County keessati namni haarawa qabame 5 ta’uu gabaasan.

Ogeessi fayyaa Dakota County namni haarawa COVID-19 qabame 2 jiraachu himan.

Governor Iowa Kim Reynolds ajaja haarawa baastetti sababa balaa qilleensa  Iowa keessati argame saniif fi kaleessa Iowa keessati rakkina guddaa geesite. Har’atti ummata ka 400,000 oltuu ifaa malee taau jira sababa sararri ifaa cite irraa, kunis kan cite bubbeen seaati tokkoo keessati mile 100 waan deemtef dha. Sirnaan state akka jedhetti ifaa kana deebisuf guyyaa muraasa nutti fudhata jedhe.

Sararri bakakkaa guyyaa wiyxata ganama bubbee guddaa, baradoo fi rooba muraasa eastern Nebraska fi Iowa keessati kan argame mukkeen jiysuuf fi human ibsaa addaan kutuun Sioux land dabalatee akka uumame himan.

Eastern Nebraska keessati bubbeen 70 mph gahuudhan rakkoo fiddee turte.

Hojattooni Tyson 4 sababa Corona virus erga du’an booda warri hojattoota caampaanicha seera duratti akka himataa jiran beekame. Hojattan Waterloo Facility keessa kan hojattuu April kara dhumaa irrati kan dueedha.

Dameen mana fayyaa Iowa se’ati 24 darbe kana keessa sababa Covid-19 namni 6 du’uu gabaase, namni haarawa qabame ammo 600 dha. Woodbury County keessati namni haarawa qabame 14 yoo ta’u waliigalatti namni qabame 3,700 dha.

Manni fayyaa Sioux land akka jedhetti babalinna coronavirus hir’uusuf yoo taate guyyaa guyyaa irraa uf eegunan bareeda akka ta’e hima.

Guyyaa har’aa Kamsaa, deparmantiin mana fayyaa Iowa se’aati 24 keessati namni 13 dabalataan sababa Covid-19 kan du’an yoo ta’u, namnni 650 haarawa qabamu gabaasan.

Manni fayyaa Sioux land magaala Woodbury County keessati namni 11 dabalataan qabamu gabaaasan.

Governor Iowa Kim Reynolds odeefanno dabalataa kenniteef warra mana barumsaatif kamsaa kana baratoota qaaman barattuuf.

AUGUST 6, 2020
Siouxland Public Media

Iowa Governor Kim Reynolds provided a few more details on Thursday about requirements for school districts for in-person learning this fall.

Iowa Governor Kim Reynolds is requiring schools to hold at least half of their core lessons in person.

Reynolds held a news conference this morning in Des Moines where she was joined by a superintendent of a small district in southeast Iowa. 

Pages