Siouxland Public Media News: Oromo

News for the Siouxland region in Oromo. Produced in partnership with the Mary J Treglia Community House.

Oduu Har’a

Kutaa Iowa keessatti dhukkubni coronavirus irra waliigalatti nama 60 du’uu himame erga kamsa Gov. Kim Reynoldy namni 7 dabalatan du’e jette himte asi.

Dhukuba coronavirusiin  haarawa kan qabame nama 146 yoo ta’u waliigalatti nama 2,141 gahuun isaa himame. Magaala Woodbury county keessatti namni 1 dabalataan qabamun, walii galatti nama 23 gaheera.

Northeast Iowa keessatti Gov. Kim akka jeete ofi eganoon umaata akaa oldabaluumu himte ergaa state Iowa keessatti harka 12 irraa harki 10 qabamuun isaa beekame booda.

  

Oduu Har’a

Namichi Jiraata South Carolina kan ta’e haadha isaa ajjessun, obboleeti isaa midhudhan kan ka’e Sioux City kessatti hidhamun isaa beekame.

Kaleessa Galgala poolisoni apartment Morning side biraatti yamamuudhan wayta dhaqaan nama 2 kan waranamee madaawan arguu isaani ibsan.

Namichi waggaa 30 Paul Belk kan jedhamu hidha ajjeecha saadarka awwala itti murteefame.

Umrii 55 kan tate Lisa Belk ajjefamte akkasuma mucattin isii hospitaalati yaalamu isii himame.

Poolisoni ajjecha kun kan jalqabe walitti bu’iinsarayi jedhan.

Oduu Har’aa

Wiyxata har’a, manni fayaa Iowa akka jedheti dhukuba coronavirus irra kan ka’e name 2 dabalatan du’uun fi namni 123 haarawni qabamuun himame. Namni haarawa 2 magaala Woodbury County keesati kan argamu yoo ta’u waligalatti woodbury county kessatti nama 20 gahuun himame.

Nebreska keessati namni qabamee 800 gahee jiraa.

Magaala South Dakota keessatti namni haarawni qabame 138 yoo ta’u walii galatti nama 868 coronavirus qabamun himame.

Oduu Har’aa

Manni yaala Iowa akka jedhetti namni 2 dabalataan sababaa coronavirus du’uun himame, walii galatti nama 118 dabalataan akka qabamanis himame.

Magaala Woodburry County keessatti namni 3 dabalataan dhukuba coronavirus qabamu, walii galatti nama 15 gahuun himame.

Iowa guutu keessatti coronavirus kan qabame walii galatti nama 1,388 gahee jira.

Waajira poolisi Sioux city keessatti namooni muraasni coronavirus qabamu himame. Gaaruu waajiri poolisa oduu dabalataa himu hin fedhani.

Oduu Guyyaa Har’a

Apr 8, 2020

Oduu Guyyaa Har’a

Bulchituun Iowa Kim Reynolds ummani dhukuba coronavirus irraa hagam akka fayyaa jiran amanu dadhabde.

Eastern Iowa keessatti namni coronavirus qabaman haarowni nama 97 yoo ta’u kan du’e nama 1, walii galati namni dhukuban qabame nama 1,145 gahanii jiru.

Yeroo amma haakima kan jiran nama 122 kan fayyan nama 431 ta’uu himame.

Akka Kim Reynolds jetteti namni 10% haakima jiran, sababni isiin jeteefis 38% waan dhukuba kaana irraa fayyaniif dha.

Oduu Har’aa

Apr 6, 2020

Oduu Har’aa

Manni yaala Iowa Akka gabasanitti namni 3 dabalataan du’uu himan, waliigalatti nama 25 tuu du’ee.

Kutaa Iowa keessatti namni dhukuba coronavirus dabalataan qabaman 78 yoo ta’u walii galatti nama 946 gahanii jiru.

Magaala Woodburry County keessatti coronavirus kan qabame nama 9 gahee jira. Garuu magaaladhan kan akka northwest Iowa keessatti hagasilaa dhukubni kun akka hin argamin himani jiru.

Wiyxaatta bulchituun Kim Reynolds bisnaasni dabalataan akka cufamu taasiste, kan akka kaampii, booling alii, bakka itti taphatan fii kan akka moolidha.

Oduu Guyyaa Har’a

Apr 1, 2020

Mani fayya Iowa akka jedheti dhukubni korona Virus kun qabataman harka 52 akka dabale himan, walii galati Korona Virus kan qabaman 549 gahani jiru.

Guyya harba namni 2 dabalataan du’u himame, namni du’e kun lachu nama umrii 81 oliiti.

Magalawaan Iowa 99 keessa magaala 60 kessatti dhukubni Korona Virus kun argamuun isaa himame.

Itti gaafataman mana fayya State akka jedhaniti namni 63 haakima jiraachun himame.

Magaalan Sioux City dhukuba kana akka hin babal’anef jecha raawi baaye fudhacha jiraachu isaani beekame.

ODUU HAR’AA

Mar 31, 2020

  

Miseensonni lama muumee Democrati Iowa kaan ta’an itti gaafatamtu kutaa Iowa Kim Reynolds dhaan akka ummani manaa gad hin bane akka ajajdu gaafataniiruu. Sababnii isaa dhukubni karona virus Iowa kessati dabala dhufuu isaa irra kan ka’ee.

March 27, 2020

Oduu guyya har’a kutaa Iowa waa’ee dhukuba Korona virus irraa

Kutaa Iowa kesatti dutii 2 galmoyte jirti, sababa dhukuba karona virus tin. Kun walii galati kutaa Iowa keessa namni 3 du’uun isaa himameera.

Guyyaa jimaata manni haakima Iowa namni 56 dabalataan qabamuu himamee. Walii galatti namni dhukuba Kanaan qabame 235 gahaniiru. Namoota qorataman. keessa namooni 3,700 olta’an dhukuba kanarra bilisaa ta’uun himame.

Dukubni karona vayrasii kuta Iowa keessatti namaa haga 179 gahe jiraa.

Mana yalla kaa kutaa Iowa kessaa jiruu akaa jedhanitti, garaa namotaa 34 dabalataan dhukubaa karonaa kaan qormatamee qabamuu isanii ibsanii jiruu.

Bulchaan kuta Iowa Kim Reynolds, Kamisaa akkaa ibsanii bakkaa wajiraa isanii iraa, dhukubnii karonaa kunii kaan muldhatee lamafaa magalaa Sioux County tittii.

Kaan jalqabaa magallaa Monona County, hasawaa kamisaa kesatii akaa harbaa himametii.

Pages