Siouxland Public Media News: Oromo

News for the Siouxland region in Oromo. Produced in partnership with the Mary J Treglia Community House.

Magaala Woodbury county keessatti guyyaa Kibxata sababa coronavirus nama 4 du’e jira.

Manni fayyaa Sioux land du’aafi nama haarawa 314 coronavirus qabamu gabaase. Magaala Sioux city naanno metro tti namani hagga ammaa du’e nama 20 gahee jira. Magaala Dakota county namni haarawa tokko dabalame jira waliigalattii nama 3,400 ol Woodbury fi Dakota county keessatti gahee jira.

Magaala Sioux city naannowa metro kessati sababa covid-19 namni 3 dabalataan du’uun himame. Manni fayyaa Dakota county nama 2 kaan du’e oduu kennu didaani. Tokko ammo nama umrii isaa waggaa 61-80 kessa jiruu kan magaala Woodbury county keessa du’eedha.

Magaala Woodbury county kesati namni haarawni coronavirus qabame 48 yoo ta’u, Dakota county keessati haarawni kan qabame immoo 45 dha. Waliigalati Sioux city nannawa metroti namni qabame 3,100 gahee jira. Gabaasni itti aanu magaala Dakota county guyya Harba himama.

Magaala Dakota county dhukubni coronavirus baay’e dabalaa jira.

Manni fayyaa akka gabaaseti Dakota county keessatti namni haarawa coronavirus qabame 361 yoo ta’u, waliigalti 1,400 gahee jira.

Lakkoofsi kunis kan dhufe erga hojjatota kampani Tyson ka Dakota City kessati argamu qoratan boodaadha.

Magaala Sioux city naannowa metrotti namni du’e 7 gahee jira.

Magaala Woodbury county keessatti namni coronavirus qabame 1,500 taree jira.

Guyyaa Kamsaa kana akka himanitti sababa coronavirus magaala Woodbury county keessati dutti akka ulgadate dubatan. Namni 3 dabalataan magaala Woodbury county keessatti du’e. Magaala kana keessati ruuhi nama 7 akka bade himame.

Magaala Dakota County namni 2 haarawni du’u gabaasame, waliigalati duti nama 5 gahee jira.

Haata’u malee, oduu coronavirus kan guyyaa dubatte keessati, Iowa governor Kim Reynolds muurtii murteesite san akka Woodbury county keessatti hojiin banamu akka deegartu himte.

Manni fayyaa Sioux land namni tokko sababa coronavirus irra kan ka’e har’a du’uu gabasan. Innis nama umrii 61-80 yoo ta’u manumantti du’e. magaala Sioux city naanno metro keessati waligalati namni coronavirus du’e 7 gahee jira.

Harba ganama manni fayya Iowa Department namni walii galatti du’e Iowa keessatti nama 219 akka gahe gabaasan.

Iowa keessatti namni haarawni qabame 293 yoo ta’u waliigalati 10,400. Magaala Woodbury keessatti namni haarawa qabame baayedha. Magaala Dakota keessatti namni qabame sababa rakkina technicality hin beekamne.

Magaala Sioux City metro keessatti namni 2 dabalatan du’uun himame waliigalatii namni du’e 6 gahee jira.

Duuti tokko magaala Dakota County keessatti kan biraamo Woodbury county keessaayi.

Guyyaa kibxata kutaan Iowa akka gabaaseti gaafa dhukubni jalqabe irraa jalqabe duti amma baayate. Sababa coronavirus irraa kan ka’e guyyaa har’a namni 19 du’uu himame.

Magaala Woodbury county keessatti name haarawni coronavirus qabame 63 yoo ta’u, namni 9 Dakota County keessaayi.

Jirraatota North West Iowa jiraatanif maagala Sioux City keessati qoranno TestIowa wiyxata irra akka baname himan. Iowa national guard kollegi western Iowa keessatti qorana kana gochuf bananii jiru. Bakka kanati namni qoramuu danda’u nama hayyamamef qofa fi yoo qoratamuu feettan website testiowa.com irra deemtani galmaahu dandesu.

Kunis qorannoo lamafa drive-thru Sioux City keessatti argamudha.

Guyyaa wiyxata, Iowa keessatti namni coronavirus haarawni qabame 534 yoo ta’u kan du’e 4. Waliigalatti namni sababa coronavirus du’e 188 gahee jira.

Kutaa Iowa kessati namni haarawa coronavirus qabame 740 yoo ta’u dutii 8 ta’uu himamee, waliigalati namni sababa coronavirus du’e 170 yoo ta’e kan qabame  immo 7,900 gahaniiru.

Bulchistuun akka jetteti bakka dhukubni kun babal’ata jiruti qoranno dabalataan akka babal’atu goona.

Magaala Woodbury county namni coronavirus qabame 1,000 yoo ta’u namni haarawa qabame 183 dha.

Magaala Dakota keessatti namni haarawa qabame 164 waliigalatti nama 942 gahaniiru.

Guyyaa lamaan kana keessatti namni coronavarirus du’an kutaa Iowa kessatti ol gudachuu isaa himan. har’a ganamma  Governor Kim Reynolds akka jetteti nama 14 sababa coronavirus du’uu himte. Kunis hanga dhukubni kun jalqaberra guyya tokkoon namni kuun martti du’uun baayeedha. Kalee ille akka kutaan gabaaseti namni baay’e du’uun hime.

kutaa Iowa keesati namni coronavirus haarawa qabame 302 yoo ta’u waliigalti name 7,100 gahee jira.

Kutaan Iowa akka gabaaseti sababa coronavirus namni baay’e du’aa jiraachun himame. Waliigalati namni du’ee nama 150 gahuun himame.

Manni fayya Iowa akka himeti namni harawni 467 dabalate coronavirus qabame, waliigalati 6,800 gahuu himame.

Magaala Woodbury county akka harba gabaasetti name haarawni qabame 46 yoo ta’u waliigalati nama 750 gahuu himame.

Governor Kim Reynolds akka jetteti dhukuba kana eegano gochuuf qoranno dabalata ajaje akkasumas turban dhuftu keessa qoranno haarawa ajajje jirti.

Itti gaafataman Sioux City warra kampanidhanii nama coronavirus qabame iftoominan aka himan ergaa gaafatan booda kampanin Tyson kan magaala Dakota keessatti argamu hojattooni isaa Coronavirus qabaman hagam akka ta’an himu dide. 

Akka Tyson jedheti hojattoota isaa eguuf ejannoo guddaa akka fudhate hime.

Magaala Dakota country keessati namni haarawa Coronavirus qabame 21 yoo ta’u, waliigalatti nama 629. Magaala Woodbury county keessarti ammoo nama 700 ol gahaniiru. 

Akka Kutaan Iowa gabaaseti guyya har’a sababa coronavirus dhaan duuti baay’e gudaachuu isaa himan. Kanaafu Governor Kim Reynolds ajaja haara akka baasuu heddu himte.

Akka jetetti Wiyxata irra jalqabe ummata serjeriif filattame fi suqidhaan qoteebultotaa akka dalaagan hayamte. Akkasumas guyyaa saan yoom akka state nii dalagatii akka debi’uu himti.

Magaala Sioux City kessaatti namni coronavirus qabame guyyaa kamsa akka baay’e oldabale himame.

Magaala Dakota County keessattile bay’ee oldabaluun isaa himan. Namni haarawni coronavirus qabame 133 yoo ta’u waligalati nama 246 gahe jira.

Kunis guyya tokko keessatti harka lama dabaluu mul’isa.

Magaala Woodbury county yeroo tokkotti namni coronavirus qabamu guddataa deema jira. Namni haarawni 46 coronavirus qabame waliigalati nama 158 gahe jira. Kaa fayye amoo 28.

Manni fayya Iowa akka gabaaseti namni haarawa Coronavirus qabame 107 yoo ta’u, kunis nama 19 magaala woodbury county dabalateeti. Irra guddan namni dhukuba Kanaan qabame nama umrii 18 – 60 jidduu jiraniidha. Akkasumas namni 7 dabala du’uun himame, waliigalati namni du’e nama 90 gahaniiru.

Guyya Kibxata, itti gaafataman fayya akka jedhe, magaala Woodbury county keessatti namni 1 yerroo jalqabatif coronavirus du’uu himame.

Magaala Woodbury County keessatti yeroo jalqabaatif nami 1 sababa coronavirus du’uu himame.

Namni du’ee kuni nama umrii isaa 61 – 80 yoo ta’u innis hospitaala osoo hin sennin manatti du’uun isaa himame.

Guyyaa har’aa conference tti ogeeyan fayyaa noonno akaa jedhanatti, dhukubni kuun akka hin babal’aanef waan dandenu irratti hojatuu qabna. Akkasuman ummani akka mana taa’uu qaban keessaattu waytaa qilleensi oo’a tti jijjirama demuu kanaa.

Manni fayya Iowa akka himanitti namni 4 dabalataan du’uun, waliigalati namnii sababa coronavirus du’ee nama 79 gahee jira.

Iowa keessatti namni haarawa coronavirus qabame 257 yoo ta’u waliigalatti nama 3,100 gahuun himame.

Akkasumas namni 214 hospitaala jiraachu himame.

Governor Kim Reynols akka har’a conference irrati dubateti dutii qiixxeen oli kan dhufte bakka long-term care facilities irraayii.

Oduu Har’a

Iowa governor Kim Reynolds akka guyyaa har’a jetteti manni barmoota kaa waggaa kana guutu akka cufamu himte jirti.

Murtii kana murteesuu baay’ee ulfaata ture jettee, hergaa umanii bay’een dhukuba kanaan hinqabamin.

Ammas Kim akka jetteti name 4 dabalataan dhukuba coronavirus irraa kan du’an, walii galati Iowa keessati namni du’e 64 gahuu himte.

Kutaa Iowa keessatti namni haarawa coronavirus qabame nama 191 yoo ta’u waliigalatti nama 2,332 gahee jira. Kunis magaala Woodbury County kessa nama 4 dabalatteti.

Oduu Har’a

Kutaa Iowa keessatti dhukkubni coronavirus irra waliigalatti nama 60 du’uu himame erga kamsa Gov. Kim Reynoldy namni 7 dabalatan du’e jette himte asi.

Dhukuba coronavirusiin  haarawa kan qabame nama 146 yoo ta’u waliigalatti nama 2,141 gahuun isaa himame. Magaala Woodbury county keessatti namni 1 dabalataan qabamun, walii galatti nama 23 gaheera.

Northeast Iowa keessatti Gov. Kim akka jeete ofi eganoon umaata akaa oldabaluumu himte ergaa state Iowa keessatti harka 12 irraa harki 10 qabamuun isaa beekame booda.

  

Oduu Har’a

Namichi Jiraata South Carolina kan ta’e haadha isaa ajjessun, obboleeti isaa midhudhan kan ka’e Sioux City kessatti hidhamun isaa beekame.

Kaleessa Galgala poolisoni apartment Morning side biraatti yamamuudhan wayta dhaqaan nama 2 kan waranamee madaawan arguu isaani ibsan.

Namichi waggaa 30 Paul Belk kan jedhamu hidha ajjeecha saadarka awwala itti murteefame.

Umrii 55 kan tate Lisa Belk ajjefamte akkasuma mucattin isii hospitaalati yaalamu isii himame.

Poolisoni ajjecha kun kan jalqabe walitti bu’iinsarayi jedhan.

Oduu Har’aa

Wiyxata har’a, manni fayaa Iowa akka jedheti dhukuba coronavirus irra kan ka’e name 2 dabalatan du’uun fi namni 123 haarawni qabamuun himame. Namni haarawa 2 magaala Woodbury County keesati kan argamu yoo ta’u waligalatti woodbury county kessatti nama 20 gahuun himame.

Nebreska keessati namni qabamee 800 gahee jiraa.

Magaala South Dakota keessatti namni haarawni qabame 138 yoo ta’u walii galatti nama 868 coronavirus qabamun himame.

Oduu Har’aa

Manni yaala Iowa akka jedhetti namni 2 dabalataan sababaa coronavirus du’uun himame, walii galatti nama 118 dabalataan akka qabamanis himame.

Magaala Woodburry County keessatti namni 3 dabalataan dhukuba coronavirus qabamu, walii galatti nama 15 gahuun himame.

Iowa guutu keessatti coronavirus kan qabame walii galatti nama 1,388 gahee jira.

Waajira poolisi Sioux city keessatti namooni muraasni coronavirus qabamu himame. Gaaruu waajiri poolisa oduu dabalataa himu hin fedhani.

Oduu Guyyaa Har’a

Apr 8, 2020

Oduu Guyyaa Har’a

Bulchituun Iowa Kim Reynolds ummani dhukuba coronavirus irraa hagam akka fayyaa jiran amanu dadhabde.

Eastern Iowa keessatti namni coronavirus qabaman haarowni nama 97 yoo ta’u kan du’e nama 1, walii galati namni dhukuban qabame nama 1,145 gahanii jiru.

Yeroo amma haakima kan jiran nama 122 kan fayyan nama 431 ta’uu himame.

Akka Kim Reynolds jetteti namni 10% haakima jiran, sababni isiin jeteefis 38% waan dhukuba kaana irraa fayyaniif dha.

Oduu Har’aa

Apr 6, 2020

Oduu Har’aa

Manni yaala Iowa Akka gabasanitti namni 3 dabalataan du’uu himan, waliigalatti nama 25 tuu du’ee.

Kutaa Iowa keessatti namni dhukuba coronavirus dabalataan qabaman 78 yoo ta’u walii galatti nama 946 gahanii jiru.

Magaala Woodburry County keessatti coronavirus kan qabame nama 9 gahee jira. Garuu magaaladhan kan akka northwest Iowa keessatti hagasilaa dhukubni kun akka hin argamin himani jiru.

Wiyxaatta bulchituun Kim Reynolds bisnaasni dabalataan akka cufamu taasiste, kan akka kaampii, booling alii, bakka itti taphatan fii kan akka moolidha.

Oduu Guyyaa Har’a

Apr 1, 2020

Mani fayya Iowa akka jedheti dhukubni korona Virus kun qabataman harka 52 akka dabale himan, walii galati Korona Virus kan qabaman 549 gahani jiru.

Guyya harba namni 2 dabalataan du’u himame, namni du’e kun lachu nama umrii 81 oliiti.

Magalawaan Iowa 99 keessa magaala 60 kessatti dhukubni Korona Virus kun argamuun isaa himame.

Itti gaafataman mana fayya State akka jedhaniti namni 63 haakima jiraachun himame.

Magaalan Sioux City dhukuba kana akka hin babal’anef jecha raawi baaye fudhacha jiraachu isaani beekame.

ODUU HAR’AA

Mar 31, 2020

  

Miseensonni lama muumee Democrati Iowa kaan ta’an itti gaafatamtu kutaa Iowa Kim Reynolds dhaan akka ummani manaa gad hin bane akka ajajdu gaafataniiruu. Sababnii isaa dhukubni karona virus Iowa kessati dabala dhufuu isaa irra kan ka’ee.

March 27, 2020

Oduu guyya har’a kutaa Iowa waa’ee dhukuba Korona virus irraa

Kutaa Iowa kesatti dutii 2 galmoyte jirti, sababa dhukuba karona virus tin. Kun walii galati kutaa Iowa keessa namni 3 du’uun isaa himameera.

Guyyaa jimaata manni haakima Iowa namni 56 dabalataan qabamuu himamee. Walii galatti namni dhukuba Kanaan qabame 235 gahaniiru. Namoota qorataman. keessa namooni 3,700 olta’an dhukuba kanarra bilisaa ta’uun himame.

Dukubni karona vayrasii kuta Iowa keessatti namaa haga 179 gahe jiraa.

Mana yalla kaa kutaa Iowa kessaa jiruu akaa jedhanitti, garaa namotaa 34 dabalataan dhukubaa karonaa kaan qormatamee qabamuu isanii ibsanii jiruu.

Bulchaan kuta Iowa Kim Reynolds, Kamisaa akkaa ibsanii bakkaa wajiraa isanii iraa, dhukubnii karonaa kunii kaan muldhatee lamafaa magalaa Sioux County tittii.

Kaan jalqabaa magallaa Monona County, hasawaa kamisaa kesatii akaa harbaa himametii.

Pages