Siouxland Public Media News: Oromo

News for the Siouxland region in Oromo. Produced in partnership with the Mary J Treglia Community House.

Boordin deparmanti mana fayyaa Siouxland Woodbury County keessati haguugin fulla godhachuun barbaachisa akka tae murtesse. Governor Reynolds akka jetteti yoo state emergency jala seene male haguugi fuula namani hunduu godhatan akka murteessu hin dandeene himte.

Magaala Woodbury County keessati mannii fayyaa Siouxland namni haarawa 10 Covid-19 qabamuu himan. deparmantiin mana fayyaa Iowa County keessati waliigalatti namni qabame 3,779 akka ta’e mullisa. Duttimmo namu 52 irraa jira.

Mana barumsa elementary Morningside kan Sioux City keessati argamu keessati nama Covid-19 qabame argamuun himame.

Dubbataan hawaasa mana barumsa Sioux City akka jedheti walitti dhufeenya warra qaban manna fayyaa Siouxland wajjiin hojachu jira. namni dhukkuba Kanaan qabame fi namni nama Kanaan walitti dhufeenya qabu yeroo dhaf adda baafame taa’u jira. Barumsi bona aana hunda keessati bor xumurama, Morningside STEM elementary keessati namni walitti dhufeenya nama saniin hin qabne kan itti fufu ta’a.

Namni dabalataa baayen sababa Covid-19 kutaa Iowa keessati du’uun himame, namni lamaa Plymouth County keessa jiran dabalate.waliigalatti Iowa keessati namni due 950 dha. se’aati 24 keessati hanga har’a ganama 10:00 am keessati namni haarawa corona virus qabame 450 dha.

Manni fayya Siouxland magaala Woodbury County keessati namni haarawa qabame 5 ta’uu gabaasan.

Ogeessi fayyaa Dakota County namni haarawa COVID-19 qabame 2 jiraachu himan.

Governor Iowa Kim Reynolds ajaja haarawa baastetti sababa balaa qilleensa  Iowa keessati argame saniif fi kaleessa Iowa keessati rakkina guddaa geesite. Har’atti ummata ka 400,000 oltuu ifaa malee taau jira sababa sararri ifaa cite irraa, kunis kan cite bubbeen seaati tokkoo keessati mile 100 waan deemtef dha. Sirnaan state akka jedhetti ifaa kana deebisuf guyyaa muraasa nutti fudhata jedhe.

Sararri bakakkaa guyyaa wiyxata ganama bubbee guddaa, baradoo fi rooba muraasa eastern Nebraska fi Iowa keessati kan argame mukkeen jiysuuf fi human ibsaa addaan kutuun Sioux land dabalatee akka uumame himan.

Eastern Nebraska keessati bubbeen 70 mph gahuudhan rakkoo fiddee turte.

Hojattooni Tyson 4 sababa Corona virus erga du’an booda warri hojattoota caampaanicha seera duratti akka himataa jiran beekame. Hojattan Waterloo Facility keessa kan hojattuu April kara dhumaa irrati kan dueedha.

Dameen mana fayyaa Iowa se’ati 24 darbe kana keessa sababa Covid-19 namni 6 du’uu gabaase, namni haarawa qabame ammo 600 dha. Woodbury County keessati namni haarawa qabame 14 yoo ta’u waliigalatti namni qabame 3,700 dha.

Manni fayyaa Sioux land akka jedhetti babalinna coronavirus hir’uusuf yoo taate guyyaa guyyaa irraa uf eegunan bareeda akka ta’e hima.

Guyyaa har’aa Kamsaa, deparmantiin mana fayyaa Iowa se’aati 24 keessati namni 13 dabalataan sababa Covid-19 kan du’an yoo ta’u, namnni 650 haarawa qabamu gabaasan.

Manni fayyaa Sioux land magaala Woodbury County keessati namni 11 dabalataan qabamu gabaaasan.

Governor Iowa Kim Reynolds odeefanno dabalataa kenniteef warra mana barumsaatif kamsaa kana baratoota qaaman barattuuf.

Governor Kim Reynolds jiraatota Iowa kuma kudhanin lakkaawaman warra yakamtoota Iowa keessa turaniif mirga filannoo jaraa deebisuuf malatteesite.

Akaa qaratti state Iowa qofa kan warri yakkamooni mirga filannoo hin qabne, hanga hayyama iyyanaa governor irraa argatanitti.

Ajajni Reynolds kan laalattu ummata murtii isaani geessan qofa, akkasumas qoqqoopi isaa fixate.  

Kan ajjeesan yookin ajjeesudhan kan itti murtaa’e keessati hin dabalu, garuu seera kaniinin kan walfakkeessan gaafachu ni danda’u.

Governor Iowa kim Reynolds akka jetetti manneen barumsa harkii 50 yoo barumsa qamaan barachuu akka banamu itti kennami laafisan ta’e, waggaa kana dhuma irrati akka himan akkaa baruumsa irra hafaan saan irra deebi’ani guutan jette.

Reynolds mani barumsa seera cabsu jira jette.

Seerra himtooni walgahii warra state waliin godhan irratti dubatanitti manni barumsaa jalqaba irrati barumsa karaa irrati karaa online barattan godhuu hin dandayu hanga bulchaan state hayyama labsii kenutti.

Magaala Woodbury County keessati sababa Covid-19 namni due 50 gahuu himame, akkaata gabaasa mana fayyaa Sioux land irraa. manna fayyaa akka gabaaseti namni lamaan haarawa due takka dubartii umriin 41-60 jirtu yoo ta’u tokko ammo dhiira umriin 61-80 jiruudha.

Haata’u male, website state kan corona virus nama tokko dabale namni waliigalatti Woodbury County keessati du’e 51 ta’uu gabaase.

Iowa keessati kaleessa as namni haarawa Corona virus qabame 247 dha, waliigalatti namni qabame 43,144 dha waliigalatti namni duemmoo 839 dha. Northwest Iowa keessati, Woodbury County keessati namni waliigalatti qabame 3,576 yoo tau kan waliigalatti duemmoo 47 dha.

Har’arraa jalqabame, babalinna corona virus dhaabuf yaalin godhamu, namni otobisii Sioux City yaabatu hundinuu fi gamoodhan maraa keessati haguugi fuula godhatama. Akkasumas, bakka daawwi museum Sioux City namni hunduu akka haguugi fuula godhatu qaban har’a gabasa isaani irrati beeysisan.

Warri basa Sioux City yaabatu harbaa dhuftu irraa jalqabe akka haguugu fuula gudhatan gabaafame. Kunis harbaa iraa jalqabe hanga gabaasni biraa bahutti ittuma fufa.

Akkasumas harbaa irraa jalqabe, official Sioux City gamoodhan keessati akka haguugi fuula godhatan ibsame.

Woodbury County keessatti namni haarawa Covid-19 qabame 15 dha. Akka gabaasa IDPH har’a ganamaati, waliigalati County keessati namni Covid-19 qabame3,561 dha. Namni haarawa virus due hin jiru, namni waliigalatti due 47 dha.

Magaalan Sioux City harbaa dhuftuu irraa jalqabamee bakke mara keesati haguugi fuula godhatamu godhu hedan.

Torbaan kana, waajira abukaato Iowa kan walii  galaa akka ummani seera magaala ufiitif state jalaa deemu seera baasan. Garuu hanga silaa Governor Kim Reynolds state guuttun akka seera kana jalatti bulu  hin ajajne. akka har’a isiin jetteti bultii 30 maaf manneen fayyaa sababa COVID-19 emergency irraa akka kaahamu goote.

Kunis dalaaydotta magaala kan bakka tokko hojatanii kan walirraa fageenya eegu hin dandeenefis seera irra ni’oola.

Kaluu kan nama corona virus qabame Iowa keessatti kan lakkoofsa se’aati 24 keessati kan guyyaa harbaa hanga kamsaa ganamaati qabaman harka lamaan akka dabale jiru himan, waliigalatti State keessati namni qabame 40,600 gaheera. Walii galatti kan duemmoo 818 dha.

Akka manni fayyaa Sioux land gabaasetti Woodbury County keessati namni lama dabalataan Covid-19 qabamuu himan waliigalatti namni qabame 3,508 yoo ta’u kan duemmoo 47 dha.

To’ataan county duraani Jeremy Taylor ammas irra deebie Woodbury County keessati qabachuuf hojachu jira. Barcumaan amma kaqabatee Marty Pottebauma dha, isiinis democtratikidhaaf ta dorgamtuudha.

Taylor sababa jiraata eenyuma walmormiin dhufee January keessa teesso isaa gadi dhiise.

Iowa meatpacking plant keessati corona virus hanga qaraa irra olguddatee mulachu jira. Deparmemntin Iowa kan negeenya hawaasa eegu akka jedhettu guyyaa har’aa namni baayen corona virus qabamuu himan.

State Iowa har ‘a se’aati booda namni haarawa coronavirus qabame nama 512 ta’uu qabaase. Ogeessonni fayyaa namni 5 dabalataan du’uu gabaasan. Waliigalatti namni qabame 39,000 yoo ta’u; waliigalatti kadu’emmoo 800 gaheera. Polk County keessati namni qabame lakkoofsa guddaadha, namni qabame 8,000 ol dha fi Woodbury County baayina dhukubichaatin lamaffaara kan jirtu yoo ta’u namni waliigalatti qabame 3,472 dha.

Nebraska keessati namni haarawa qabame 264 yoo ta’u, namni duemmoo 12 dha. Waliigalatti magaala kana keessati namni qabame 22,847 dha.

Manni fayyaa state Iowa dhukubni corona virus ammas olgudachuu gabaase, akkasumas duuti haarawa har’a jiraachu gabaasan, stateni nama hospitaala seenu arguu ittuma fufu jira.

Deparmanti fayyaa state Iowa akka jala deeme laaletti se’aati 24 keessati  gidirsanbata 10:00 a.m irraa jalqabe hanga har’aati namni haarawa coronavirus qabame 343 yoo ta’u, namni du’emmoo tokko ta’uu gabaassan. Waliitgalatti namni due jalqabaa hanga ammaatti 793 yoo tau waliigalatti namni qabame ammo 38,907 dha.

Iowa governor Kim Reynolds akka jetetti wayta school ji’a dhuftu keessa banamu barattooni yeroo isaani qixxee olii barumsi kan barbaachisu kophaati barachuu qabaan jette.

Schooli gariin akka karoora baafatanitti guyyaati se’aati dheera class adda taa’aniti dabarsuu sababa coronavirus. Labsiin kan malatteefame Reynold dhaan ammaaf kuni yeroo gabaabaati murtii warra schoolatu murteessa.

Reynolds akka jetteti barattooni qophaa baasani teesisun ijoole meedha guddaan  kan akka social life fi emotional jaraa miidha.

MercyOne Sioux land medical center akka jedhetti September 1 irraa eegale hojii ulfa baasu akka dhaaban himan.

Manni fayyaa Sioux City murtii kana kan murteesine erga qorannoo hedduu irrati goone booda jedhe. Akkasumas naanicha keessati qarqaarsa fayyaa bayinan hin kennamne laalani akka qarqaarsa fi sagaanta babalisan MercyOne hayyama kenani.

Jiraattonni Sioux City lama waliiti bu’iinsa konkolatta irraa kan ka’e eda halkan karaa central Nebraska keessati du’anii jiruu.

Akka Lincoln County Sheriff’ office jedhetti makiina kan oofu nama umrii 32 Robert Islas wayta Center line north highway irraa wayta qaxxaamuru dha. Makiin lama waldhahee ibiddaa lachuutu qabateera. Islas fi namichii isaa biraan ta’u umrii 59 Gilbert Vasquez achumatti du’ani. Truck kan ammo oofu madaa muraasa kan madaaheedha.

Manni fayyaa Sioux land akka gabaasseti magaala Woodbury County keessati guyyaa qibxataa namni tokko corona virus qabamuu himan, waliigalatti namni qabame 3,360 gaheera.

Lakoofsi nama due 44 dha.

Kutaa Iowa se’aati 24 keessati, namni 400 oltuu kan qabame yoo ta’u, waliigalatti namni qabame 35,800 oli gaheera.

Akka website state coronavirus tti, namni qixee oli baayinnan qabame nama umrii 18-40 keessa kan jiruudha. Namni waliigalatti du’e 756 keessa namni 401 kan long-term care facilities keessa jiraniidha.

Ogeessi fayyaa Dakota sababa Covid-19 namni tokko dabalataan du’uu gabaase, waliigaltti namni due 39 gaheera, kan haarawa qabame 10 yoota’u waliigalatti kan qabame 1,819 gaheera.

Woodbury County keessati namni haarawa qabame 6 yoo tau, waliigalatti namni qabame 3,346 gaheera kan duemmoo waliigalatti 44 gaheera.

Governor kim Reynolds dhaamsa Video dhaan himte akka ummani haguugi fuula uffatuu fi addaan fageenya isaani eegattan akkasumas eeggumsa fayyaa akka godhan coronavirus akka hin babal’annef ergaa dabarsite.

Namni coronavirus haarawa kan qabamaa jiruu May ass baay’e olguddate akka state health deparmentitii himeti, namni hospitaala jiranis guddate jira.

Namni haarawa corona virus seti 24 keessati qabame nama 744 dha. waliigalatti namni qabame 33,800 gaheera. magaala Woodbury County keessati namni haarawa qabame 19 yoo tau Dakota County ammo nama 4.

Gareen eeydato ilma nama, Tyson foods fi meat packer JBS irrati sababa dhiiba mirga ilmanaatin himanna irrati banan. Campanichi namoota adii hin ta’in miidha akka jiru himan.  

Magaala Woodbury county kessatti namni haarawa coronavirus qabame 11 yoo ta’u, waliigalatti namni qabame 3,282. Dakota county namni haarawa qabame 5 ta’u gabaaste, waliigalati namni qabame 1,805 gahee jira. County sadihi keessati naannawa metro Sioux city, namni waliigalati du’e 83 dha, tokko Union County keessaa dabalate, akkasumas kan qabame union county keessa nama 140 gaheera.

Lakkoofsi hojii dhabduma namni guutate Nebraska keessatti turban darbe kan guutame wan ji’a lamaan taree caala ulgaddate.

Kutaan Iowa namni haarawni 7 sababa COVID-19 du’uu gabaasan. Namni haarawa qabame nama 400 oli, magaala Woodbury County keessati nama 9 haarawa dabalatee waliigalati namni qabame 3,261 yoo ta’u, kan duemmoo 44 dha. Akka state waliigalatti namni virsichaan qabame 32,300 ol yoo ta’u kan du’emmoo 732 dha.

Dakota County keessatinamni waliigala kan qabame 1,800 dha erga har’a namni haarawa 3 dabalamee booda.

Nebraska keessati waliigalatti namni qabame 20,100 yoo ta’u. duttimmoo 282 dha.

Ogeessi fayyaa kan Dakota County sababa COVID-19 namni tokko dabalataan du’uu gabaasan, waliigalatti namni due 38 gaheera. Namni haarawa qabame ammo 4 yoo ta’u, namni waliigalatti qabame 1,800 gaheera. magaala Woodbury County keessati namni haarawa qabame 3 yoo ta’u namni haarawa du’e hin jiruu. waliigalatti namni du’e 44 yoo ta’u ,waliigalatti namni qabame ammoo 3,259 gaheera.

Manni fayyaa Sioux land namni baayen dabalataan magaala Woodbury County keessati corona virus qabamuu gabaasan, waliigalatti namni qabame 3,245 gaheera. County keessati namni waliigalatti du’e 44 gaheera.

Kutaan Iowas akka duuti haarawa hin jirre gabaaste, namni haarawa qabame se’atii 24 keessati nama 400 ol dha. Sababa Covid-19 namni Iowa keessati du’e nama 721 gaheera, namni qixeen isaa namota Long-term facilities keessa jiraataniidha.

Manni fayyaa Dakota County namni tooko sababa COVID-19 du’uu fi namni lama dabalataan qabamu gabaasan, walumaa galatti namni qabame 1,785 yoo ta’u kan due ammoo 37 dha.

Magaala Woodbury County keessatti namni waliigalatti du’e 44 yoo ta’u, kan haarawa qabame 11 waliigalatti namni qabame 3,192 dha.

Union County keessati nama 124 qabame.

Magaala South Dakota namni haarawa 62 qabamuu gabaaste. Duutimmo waligalatti 93 dha.

Hiriira nagahaa namoota  hedduun lakkaahaman magaala Sioux City downtown sababa namni baaye Ethiopia kessati midhamanii fi hidhameef bahuun himame.

Miseensi Oromo community kan magaala Sioux city akka jedhetti “oromo Lives matter” har’a dhiibba ummata oromoo kan Ethiopia keessati irra ga’u. sababa ajjeessa weelissa bekama Haacaalu hundeessa irra gaheef hirriira bahaniiru.

Governor Kim Reynolds akka jetteti namni ijaarsa mana barumsi keessa jiru hunduu haguugi fuula uffatuu akka qaban ittigaafatamummaa kan fudhatan hundi  itti gafatamtoonni mana barumsa Iowa akkamiti akka hojiirra oolu yaadu qaban.

State Iowa sagantaa torbaan tare kan gadhan dhiisan Schoola K-12 banuuf, akkasumas haguugi fuula namni fedhu godhachuu ni danda’a, garuu kutaa wan guutun godhachuu yoo hin fedhin dhiisu ni dandau. Conference ganama kana himameti Gov. akka jetteti school martuu haguugi fula hin godhatan mo hin godhatanii kan offii murteessu qabu jetti.

Pages