Siouxland Public Media News: Oromo

News for the Siouxland region in Oromo. Produced in partnership with the Mary J Treglia Community House.

Oromo news 2/9/2021

Iowa har’a dabalataan namni 35 sababa Covid-19 du’uu gabaasan, namni haarawa qabamoo ammo 713 yoo tau qorannoo bulti 14 godhame keessati lakkofsi gad bu’aa akka deemu jiru himan.

Akka gabaasa guyyaa har’aati namni waliigalatti due sababa Covid-19 5,145 tauu himan, akkaata gabaasa coronavirus.iowa.gov tti.

Woodbury County keessati, namni haarawa qabame 18 yootau seati 24 darbe keessati ammo namni haarawa due hin jiru.

Oromo News 02/08/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni  Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Iowa Gov. Kim Reynolds kaampaadhin toola ooltatotaaf qarqaarsa walitti guuruf se’aati booda caarata guddaa uumte jirti.

Barreesitooni email akka ibsanatti bara 2019 keesati caaratan kan  mulatte qonnaan bultoota kan filatte dha, kunis kaampani pork hunda keessati. Iowa keessati Reynolds wayta campaigns kan qarqaarte Deb fi Jeff yoo tau isannis $300,000 dhaani.

Oromo News 02/05/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni  Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Seeraan kutta fayyaa akka jedheti guyyaa haar’a namni haarawa corona virus qabame 804, akkaata gabaasa website coronavirus.iowa.gov. akkasumatti se’ati 24 keessati namni haarawa du’e 44 dha, waligalatti namni du’e Kuta keessati 5,067 gaheera.

Iowa qorannoo bultii 14 godhan keessati parsantiidhan 9.1% gaheera, kunis qorannoo guyyaa kamsaa godhame 9.3% irraa gadxiqqaate jira.

Oromo News 02/04/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni  Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffa Anii Fatiya.

Iowa nama sababa Covid-19 due guyaa har’a wajiin nama 5000 gutte. March 24 turee deparmantin fayyaa kan state yeroo jalqabaaf due sababa corona virus galmeesite.

Oromo News 02/03/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni  Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffa Anii Fatiya.

Haalli qilleensa dabalataan har’aa galgalaa irraa hangaa boriiti Siouxland keessa kan darbu ta’a. National Weather Service Office akka jedhetti qilleensi daddafiin  darbu kun Snow inche lama tau akka fiduu dandau fi bubbee seaati tokko keessati miles 45 akka deemu malu himan.

Guyyaa borii Siouxland, Woodbury County, Dakota, fi Union Counties dabalatee hanga galgalaati qilleensa winter akka argatan himan.

Oromo News 02/02/2021

Deparmantiin mana fayyaa  Iowa sababa Covid-19 seati 24 keessati namni haarawa 13 du’anii jiran, namni haarawa qabame ammo 800 oldha.

State guututi namni 400 ol hospitaala akka jiran gabaasame jira. Guyyaa jalqaba kaleessa irra namni 22 dabalee jira, hospitaala lama kan Sioux City nama afur dabalatee, waliigalati dhukubsatoota 25 oltu jira.

Qorannoo bultii 14 kan Woodbury County keessa godhame parsantii 7.7% gaheera jira.

Oromo News 02/01/2021

Iowa public health official akka jedhanitti Iowa keessati corona virus bifti sadii gara garaa United Kingdom keessati akka mulatte himan. Kanneen keessa inni lamaa Johnson County kan eastern Iowa keesa fi tokko ammo Bremer County northeast Iowa keesati akka mulate himani jiran. Akka qorannoo scientific Variant strain waamamuti B.1.1.7 akka jedhettu inni kuni virus isaa qaraa irra daddafe akka babalachuu dandauufi akka nama ajeesu dandaus himan. Talaalin jalqaba rakkoodhaf akka buaa tae nibeekama. Haatau malee, Iowa vaccine baaye akka ture himan.

Oromo News 1/29/2021

Maneen barumsa akka guyyaa har’aa Governor Kim Reynolds malatteesiteeti barumsa hunduu akka qaaman baratamu qabuudha.

Warri seera mana baruumsa Aanaadhan akka nama hunda qaaman barsiisuf jalqaban hanga February 15th kenneefi jira.

Hawaasni mana barumsaa Sioux City akka gabaasanitti deparmantin mana barumsa Iowa barattootni marti akka mana barumsa deemani baratan murteesse jira. Seera kunis barattoota kamuu kan Iowa keessa jiraataniif kan oolu ta’a.

Oromo News 1/28/2021

Guyyaa har’aa, deparmantin mana fayyaa Iowa akka gabaaseti Iowa keessati namni haarawni Covid-19 du’ee 32 namni haarawa qabame ammo 1,264 dha. State keessati waliigalatti namni 300,000 ol kan qabameedha. Qorannoo bultii 14 keessati namni qabame parsantin dhaan 10.2% dha.

Woodbury County keessati, namni haarawa qabame se’ati 24 keessati nama 22 yoo tau sababa Covid-19 namni 18 hospitaala jiran. Namni haarawa due hin jiru. Parsantiidhan wayta kaahamu namni qabame 8.5% dha.

Oromo News 1/27/2021

Governor Iowa Kim Reynolds akka jetteti state talaali Covid-19 dabalataan ni argata jetten, haata’u malee ka ammaara baaye kan guddatuudha.

Iowa ammati talali coronavirus jiraatota kuma 19 tiif gahaa argatanii jirani torban tokko keessati.

Gov. Kim Reynolds akka jetteti torbaan dhuftu lakkoofsi sun kara parsantii 16% kan dabaluu ta’a innis kaluu kuma 26 tti. Nebraskan ammati talaali 23,500 argattee jirti.

Oromo News 1/26/2021

National Weather service akka gabaasetti Sioux Gateway airport snow inches 5.7 akka buee himan. Haatau malee, bakke wan garii kan Siouxland qofti snow muraasa kan argatteedha. Bakka biraati fi Nebraska keessati hanga mila ol argatanii jiran.

Manni barumsa gariin turanii kan jalqaban yoo ta’an baayen isaani ammo cufanii jiran, Sioux City fi South Sioux City dabalate.

Omaha snow guddaa bue kan bara 1975 as buee hin beekin guyyaa torba kessatti argate kunis snow inches 12 dha.

Oromo News 1/25/2021

Haali qilleensa hagaayya bubbee qabuufi biyyoota qixxee US heddumina isaanitin snow kan buusu ta’a akkasumas deemsalle rakkisu nimala.

Tajaajili haala qilleensaa biyyoolessa kan Sioux Falls akka jedhetti snow irra guddaan south Sioux City keessati kan bue akka tae dubbatan.

Sioux City Snow Inches 5 akka argachuun maltu dubatan.

Mani baruumsa gariin har’a yowaan gad dhiifamani South Sioux City dabalatee, Snow emergency hanga bori seaati jahati  kan bu’u ta’a.

Oromo News 1/22/2021

State Iowa guyyaa tokko namni 1,300 corona virus akka qabame gabaasan. namni 33 akka duemmoo gabaasani jiran, akka waliigalaati erga dhukubni kun jalqabe nama 4,478 duee jira, akka gabaasa coronavirus. Iowa.gov websie gabaasaniti. Waliigalatti Iowa keessati namni qabame ammo 310,596 dha. Sababa corona virus ammo namni hospitaala jiru 450 ha.

Akka waliigalatti namni qabame jiru parsantii 10.1%.

Oromo News 1/21/21

Namni kamuu umrii 65 fi isaa ol ta’an Iowa dabalatee talaali corona virus kan kennamu ta’a. February 1 kan jalqabuudha. Governor Kim Reynolds akka jetteti jiraattota Iowa 530,000 ol ta’aniif talaalin lamaffaa kan kennamu ta’a.

Talaalin lamaffaa kan jalqaba kennamu hojattoota, first responders fi barsiisota kan kennamuudha. Garuu akka Reynolds jetteti talaalin kun jiraattota maraaf hanga silaa hin qophooyne.

Oromo News 01/20/2021

Miseensoni congressional Iowa martinuu nama tokko malee hundi isaanitu eebba President Joe Biden kan Washington irrati argamanii jiru.

Dubattaan akka jedhetti bakka bu’aan Randy Feenstra kan Hull, haala guyyaa har’aa seeran hordafu ture, garuu Iowa turuudhan qophii mucatti isaa taba Basketball kan Dort University dhaqee hordafu ture. Bow wayta House reconvenes jalqabu gara Washington nideebia.

NEWS 1.19.21: OROMO

Jan 19, 2021
Siouxland Public Media

Oromo News 01/19/2021

Barsiisonni Nebraska fi hojattooni meatpacking talaali Covid-19 hojattooni umriin isaani deeme umrii waggaa 65 ol ta’an kan jalqaba kennamu yoo tau hojattoota maraan wal gahuuf akka turu malu himan. Namni hojattoota barumsaa tokko marfee kana March as akka argachuu hin dandeenef baaye gadde.

Oromo News 01/18/2021

Lakkoofsi Covid-19 qabamaniifi kan hospitaala jiran Woodbury County keessati gad xiqqata deemu jira. Garuu ogeessi fayyaa akka jedhetti ummani ammas corona virus akkumaa qaratti ofiraa eegu qabani.

Oromo News 01/15/2021

Of eegannoo Blizzard kan siouxland hanga seeati 6 tura kan jedhame ture, yeroon inii dhabatuu taee jira haali qilleensa kunis hang halkan qixxeeti kan itti fufu ta’a.

Local authorities mana akka taa’an gorse yoo gad bahuun dirqama qofa tae male.

National weather service kan Sioux falls akka jedheti yoo bakka tokko kan deemtani mucucaa muraasaf akka dura qophaahu qabdanii fi osoo ala gad hin bahin haala qilleensa akka laalu qabdan jedhani himan.

Oromo News 01/13/2021

Woodbury County keessati namni corona virus qabame 2 seati 24 keessati duanii jiru, waliigalatti namni due 175 gaheera. Namni harownii qabame 46 jira.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa seaati 24 keessati namni 10 sababa covid-19 du’uu gabaasan, waliigalatti namni due 4,200(4,232) ol tu due jira. akkasumas namni haarawa qabame 1,900 yoo tau, waliigalati namni qabame ammo 300,000 ol dha.

Counties dhan Iowa 50 ol qorannoo bultii 14 godhan keessati namni qabame parsantii 15%  akka ta’an himame. Woodbury County ammo 15.4% dha.

Oromo News 01/13/2021

Woodbury County keessati namni corona virus qabame 2 seati 24 keessati duanii jiru, waliigalatti namni due 175 gaheera. Namni harownii qabame 46 jira.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa seaati 24 keessati namni 10 sababa covid-19 du’uu gabaasan, waliigalatti namni due 4,200(4,232) ol tu due jira. akkasumas namni haarawa qabame 1,900 yoo tau, waliigalati namni qabame ammo 300,000 ol dha.

Counties dhan Iowa 50 ol qorannoo bultii 14 godhan keessati namni qabame parsantii 15%  akka ta’an himame. Woodbury County ammo 15.4% dha.

Oromo News 01/11/2021

State lawmakers guyyaa har’aa gara Capital Iowa deebiani jiran. Barumsi, taxation, eegumsi filannoo gubbaa irraa jiru kan bara 2021 Iowa legislature dhaafi namni 200 ol kan maaski hin godhanne argamanii turan.

Namootni dhibaatama keessa namni muraasa haguugi fuula osoo hin godhatin Capital Iowa har’a guutani jiru. Haguugi fuula kan morman yoo kan mormaniidha fi ogeeyyin fayyaa dhukubi akka hin baayane kan qarqaaru akka tae himanii turan.

Oromo News 01/11/2021

State lawmakers guyyaa har’aa gara Capital Iowa deebiani jiran. Barumsi, taxation, eegumsi filannoo gubbaa irraa jiru kan bara 2021 Iowa legislature dhaafi namni 200 ol kan maaski hin godhanne argamanii turan.

Namootni dhibaatama keessa namni muraasa haguugi fuula osoo hin godhatin Capital Iowa har’a guutani jiru. Haguugi fuula kan morman yoo kan mormaniidha fi ogeeyyin fayyaa dhukubi akka hin baayane kan qarqaaru akka tae himanii turan.

Hawaasni mana barumsaa Iowa gabaasa corona virus torbaan kana irrati hojattoota keessa namni tokko kan qabamee fi barattooni homa akka hin qabamin himan.

Namni 200 ammati adda baafamani taa’urra kan bahaniidha. Kunis December dhuma irrati 500 gad kan bu’eedha.

Barumsaf barattoni wiyxata kan dhaqan yoo tau barumsi online torbaan lamaaf kan hafeedha.

Kunis barumsaaf guyya lama qofa barumsaaf torbaan keessatti kan deemaniidha. Haala barumsaa irrati boordi wiyxta dhufuu walgahanii akka irrati mariatan himan.

Oromo News 01/07/2021

Governor Iowa Kim Reynolds, akka dhukubni covid-19 hin baayanneef ogeeyyi fayyaa waliin waliigaltee haara dhukuba irrati malatteesuf himte.

Seerri kunis mana keessati ta’ee wayta nama wajjiin walgahaan daqiiqa 15 caala yoo kan turani haguugi fuula godhachuu akka qaban himan.

Sponsara mana barumsa sadarkaa lamaffaadhaf bakka wal gahii fi isportiiti hangi nama kan murtaahe ture, amma akka guyyaa jimaata ka’uu malu himan.

Seeri Manneen fayyaa biraa amoo sera qaraa hanga February 6th kan fufu ta’a.

Oromo News 01/06/2021

Lakkoofsi jiraattota Iowa sababa Covid-19 du’anii 4,000 gaheera, guyyaa har’aa qofa namni 61 du’uun gabaasame.

Woodbury County keessati, seaati 24 keessati namni 94 haarawa qabamuu gabaafame waliigalatti namni qabame 12,500 yoo tau waliigalatti namni duemmoo 171 dha. Namni qabame amma walii galatti parsanttiidhan 16.8% gaheera. Qorannoon bultii 14 keessati godhame torbaan lama darban irraa 13.5% dabalee jira.

Oromo News 01/05/2021

Ayyaana bara haarawa irrati mucaa umrii 19 qawwee dhokaasuudhan dubartii tokko kan ajjeesefi nama sadihii biraa kan maddeese ture himatamee jira. Poolisin Sioux City akka jedhetti Christopher Morales qawwee gurguddaa nama sodaachisuufi akkanuman nama sodaachisuudhan himatame jira.

Poolisin akka jedhetti Morales namni tokko ollaa Morningside irraa akka inni mana seenu dirqisiise jira, wayta qophiin jalqabamu. Isaa fi kan biraa qawwee baaye mana keessati dhokaasani jiran.

Oromo News 01/04/2021

Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasanitti guyyaa wiyxataa Woodbury County keessati namni 3 dabalataan sababa Covid-19 du’uu himan, akka dhukubni jalqabe nama 171 du’ee.

Torbaan tokko keessati, Iowa nama due 247 edaate jirti fi namni haarawa qabame ammo 10,000 ta’uu gabaasan.

Woodbury County keessati, guyyaa haar’a namni haarawa qabame 17 yoo ta’u, qoranno bulti 14 keessati namni qabame parsantii dhan 15.5% gaheera. Torbaan lamaan darbe irraa parsanti lama olgudattee jira.

Oromo News 12/29/2020

Deparmantiin mana fayyaa Iowa sababa Covid-19 namni 67 guyyaa har’aa kan du’e yoo ta’u seati 24 darban kana keessati namni haaraawa qabame ammo 1,500 dha.

Manneen nursing kan Iowa keessati talaalin corona virus kennamu jalqabe jira, kunis warra isaani akka dhufanii laalanafis karaa kan banamu ta’a kan jedhamu abdi qabu, talalin kun wal gahuudhaf turban ol akka fudhatus himan.

Oromo News 12/28/20

Haalaqilleensaa Tajaajilla Biyyoolessa waligala akka jedhanitti “impactful ykn Dhiibbaa” qilleensi guyyaa kibxata  fi galgala isaas akka gara biyyati deemu jirau himan.

Snow jiddu galeessa fi guddaan inche 3 hanga 7 Siouxland akka argachuu maltu himan.

Sababa haala qilleensa amma dhufaajiru kanaaf, communities siouxland dhaaf seeri emergency snow dhaaf akka bahuu dandau himan, kan akka Sioux City, South Sioux, Dakota City, North Sioux, Hinton fi Norfolk, Nebraska kan dabalatuudha.

Oromo News 12/23/2020

Blizzard akeekachiisa kennite jiraattota Siouxland dhaaf  guyyaa harbaa sababa snow, jajjabaa, bubbee fi qorraa hanga 9pm irrati. National Weather service akka jedhanitti magaalan Sioux City snow inche sadii akka bu’u maluu himan.

Bulchaan Sioux City Mayor Bob Scott seera emergency snow hime jira.

Seerri emergency kunis karaa irrati makiina seera malee dhaabu fi abbaan ufii laalu male kan dhoongudha, eegumsa baradoofi qalama adii fi buleedhan kan kaahameedha.

Pages