Siouxland Public Media News: Oromo

News for the Siouxland region in Oromo. Produced in partnership with the Mary J Treglia Community House.

Manni fayyaa Sioux land akka gabaasetti sababa Covid-19 namni lama Woodbury County keessati akka due gabaasan waliigalatti namni due 78.

Guyyaa har’a namni 14 dabalataan Iowa keessati kan due yoo tau namni 1,200 kan haarawa qabameedha.

Lakkoofsa nama Kan hospitala Iowa keessa jiranis guyyaa har’aa ol guddatee jira. Akka state guututi dhukubsattoota Covid-19 461 jira, nama 72 Woodbury jiru dabalatee. Kunis sadarkaa kale gabaafame dabalateeti.

Aanan mana barumsa Sioux City namni Covid-19 kan qabame akka xiqqaata jiru gabaasa bira himan.

  Iowa keessati, dhukubsattoota 449 mana fayyaa Sioux land keessati namni 72 hospitaala Sioux City lama keessati yaali argachu jirani. September jidduu keesati nama 31 ture. Manni fayyaa Siouxland Woodbury County keessati namni lama dabalataan du’uu gabaasan waliigalatti namni due 76 gaheera. Namni haarawa qabame ammo 100 oltu jira.

Nebraska keessatis yeoo hundaa dhukubsattoota baaye dabalu jiru, 288 tiin, Ogeesonni gariin kan state keessa jiran dhukuba surge barbaachisu akka hojatan himan. Siren parsantii 30% kan jiru yoo tau 22% ICU keessa jira.  

Governor Iowa Kim Reynolds Iowa keessati namni baaye dhukkubaan akka qabanii fi hospiitala akka galan himte, garuu ogeesonni haala kana toohachuuf gargaasa dabalataa akka hin barbaane gabaaste.

Harba ganama kana hospitaala keessa nama virus Kanaan qabame 444 yaala godhameefi jira, seaati 24 darban kana keessati  namni haarawa qabame 919 yoo tau kan duemmoo 15 dha.

  Se’aati 24 keessati sababa Covid-19 Iowa keessati namni 11 dabalataan du’an. Akka gabaasa Deparmantii ana fayya Iowa tti namni haarawa qabame 500 ol dha. manni fayyaa Sioux land Woodbury County keessati namni lama du’uu gabaasan akkasuman name qabames baayedha. 

Akka dhukkubni jalqabe nama 73 ka da’e yoo ta’u, namni qabame ammo 6,000 ol dha Woodbury County keessati. Namni dua laaman nama dhiira umrii 80 fi dhiira biraa umri 61-80 jiddu jiruudha. Namni qabame parsantii 15% tare jira kunis barumsa kan online deebisuudha.

Ogeessan fayyaa Nebraska Akka jedhetti State yeroo ammati dhukkuba Covid-19 haala jajjaba ta’een akka keessa seenan himan.

Duuti Nebraska keessati kara nama 500 gahee jira akkasumas namni hospitaala galus guddataa deemu jira.

Namni haarawa qabame 400 yoo ta’u, akka dhukubni jalqabe irra namni waliigalatti qabame 47,800 gaheera.

Ogeessi fayyaa Nebraska akka jedhetti bakka ciisicha gugurdaan harka sadi keesa tokko qofa akka argamu himan.

Aana mana barumsaa Sioux City akka gabaasaniiti barattoota fi barsiisoni Covid-19 qabaman akka xiqqaa jiru himan.

Torbaan darbee nama 32 qabame; torbaan kana nama 26 qabame. Barattoota irra hojattota baayata.

Mana barumsaa Leeds Elementary haala daddafinsaan cufamuun gara online irrati deebie jira. Torbaan darbee class 5 ture.

Aanan schoola guyyaa jum’aa hundaa gabaasa haarawa kangabasanii dha akkasumas waliigalatti mana fayyaa Siouxland waliin malatteesani jiru.

Lakkoofsi nama corona virus qabame Iowa keesati guyyaa darbe keessa 1,000 kan guddate yootau 18 ammoo duaniiru.

State nis nama qabamu dabalaa dhufes namni hospitaala galus akkasumati dabalaa akka dhufe gabaasan. Ammati namni hospitaala jiru nama 390 dha. Nama 63 hospitaala Sioux City keessa kan jiran dabalate. Kunis guyya tokkoti nama 8 dabalatee. Woodbury County keessati namni haarawa due 1 yoo tau waliigalatti namni due 68 dha akkasumas guyyaa har’aa nama haarawa 41 akka qabame gabaasaniiru. Woodbury County guyaa 14 keessati parsantii 15% geeterti.

Governor Iowa Kim Reynolds namoota Covid-19 qabaman kophaa baafamanii taurrati seera haarawa akka baste beeksifte.

Akka gabaasa oduu har’a ganamaati, Reynolds akka jetteti amma irraa jalqabe, namni nama dhukkuba Kanaan qabame walitti dhufeenya kan qabu yoo haguugi fuula seeran ufattan guyyaa 14 kan adda baafamu taau akka hin jirre himte. Reynolds akka jetteti aanandhan mana barumsaa seera qophaa baafamani taa’an kanarraa akka aari qaban himte.

Jiraattoni Iowa sababa Covid-19 kan hospitaala jiran jia afran dabre kana caala guyyaa wiyxata akka baaye oldabalee jira akkasumas namni lama dabalataan kandue yoo tau namni 600 oltau akka haarawa qabaman himame.

Namni 350 hospitaala kan jiraniidha, nama 57 kan Woodbury jiru dabalatee akka gabaasa mana fayyaa Siouxland tti.kunis guyyaa tokkoti namni 5 dabaluudha.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa namni haarawa Covid-19 qabame 600 ol yoo ta’u namni sababa dhukubaa Kanaan haarawa du’emmoo 1 dha.

Waliigalatti akka dhukubni kun jalqabe irraa Iowa keesaatti namni walii gale qabame 80,600 yoo tau kan duemmoo 1,267 dha.

Woodbury County keessati erga guyyaa 14 kan qabaman laalamani booda namni waliigalatti qabame percanti 15% akka gahe gabaafame.

Iowa Governor Kim Reynolds mana Dhugaati fi mana nyaata erga sababa Covid-19 cufamee booda akka guyyaa boruu Counties jaha keessa afur kesatti akka irra deebiami banamu himte.

Mannen dhugaati Polk, Linn, Black Hawk fi Dallas Counties guyyaa borii se’aati 5:00 pm kan banamu ta’a. Mannen dhugaati counties Story fi Johnson keesa, manneen university Iowa keesafi university of Iowa ammaaf akkuma cufame jira.

Iowa keessati namni dabalataa sadihii sababa Covid-19 akka du’an gabaafame, nama tokko kan Woodbury County keessati du’e dabalatee, namni waliigalati du’e Woodbury keesati du’e 59 gaheera. County keessati namni dabalataan 32 yoo tau akka state guututi se’ati 24 kessati namni qabame 400 dha. Akka dhukubni jalqabame namni waliigalati due 1,222 yoo tau waliigalatti namni qabame ammo 73,000 dha.

Namichi Sioux City hidhaan degree tookoffaa inni murtaahe fi seela jaladuuma qabaa eda galagala eega Sioux City keessati nama waraane booda.

Tokko kan waraaname nama dhiira umrii 37 yoo tau kan biraamo dubraa umrii 43 tti. lachuu MercyOne jiruu namichia kan dhiira kan due yoo tai intalii tan dubartii yaalamu jirti.

Namichii shakammaan eega nama waarane seaati tokkoof walakkaa booda karaa 21st fi Nebraska naanawa sanirra kan sochauu argamee jira.

Guyyaa lama booda eega barattooni barumsa guututi deebi’ani manni barumsa Sioux City tokko barumsa online manaati deebise jira.

Manni barumsaa Nodland kutaa lamaffaa emergensiidhan kara online dhaan barachuti deebisanii jiru.

Sababni isaas barattooni baaye kutaa keessa Covid-19 qabamani jirani akkasumas malattoo isaa mullisani.

Karoori isaanis barattooni guyyaa harbaa September 23rd kara mana barumsaati kan deebian ta’a.

Deparmantriin mana fayyaa Iowa sababa Covid-19 jiraatonni Iowa namni darzanaa oliin lakahamaan du’uu himan. Iowa keessatti se’aati 24 keessati nama 500 haarawni oltu Covid-19 qabame.

Magaala Cedar Falls haguugi fuula akka godhatan murteesan, kunis magaala biraa Iowa kan dhukubni itti baayate tarkaanfi jarrri fudhatan kan dabalameedha. seera dirqama gochuun hagas maraa hin jiruu kan itti xiyyeefannu baayen barumsa irrati, haawasa garii keessa seeri gad dhiifame jira, ummani seeran warra hin godhaneef haguugi fuula akka godhatan himame.

Babalinni Corona Virus Iowa keessati akkuma itti fufe jira, data akka mullisutti namni hospitaala galanii fi kan laalamu jiran guyyaa ayyaan dafqaan bultoota ykn Labor Day akka baaye olgudatte jiru himan.

Department mana fayyaa Iowa akka gabaaseti guyyaa kibxata namni qabame 345 dha, guyyaa dafqaan bultoota qorannoo godhame keessati lakkoofsa xiqqaadha.

Nama 6 dabalataan kan du’e yoo ta’u waliigalatti namni due 1,173 gaheera.

Hawaasni mana barumsa Sioux City barattoota fi hojattooni mana barumsa Covid-19 qabamuu gabaasan.

Barattoota 5 fi hojattooni 7 torbaan kana keessa akka qabaman himan.

Manni fayyaa Sioux land akkaata faana deemani qoratanitti fi namni namaan walqunname yoo virus qabatee akka aada uf baasani taa’an himame jira.

Itti gaafatamaan mana barumsaa akka jedhetti mana barumsaa kam keessati akka namni qabamee hin humnu jedhee jira.

Torbaan tarte irraa jalqabe South Dakota haala soodicha keessa jirti akk biyyaati sababa Covid-19.

Guyyaa torbaa darbe keessati nama qabame 2,152 state gabaaste jirti, kunis nama 100,000 keessa 243 kan qaamuudha. Akka biyyaati harka 100 keessa harka irra gudaadha, akka gabaasa New York Times.

Kutaa Iowa keessati guyyaa har’aa namni haarawa corona virus qabame 600 yoo tau namni haarawa due immoo nama 9 dha.

Iowa governor Kim Reynolds guyyaa harba wayta qaazexaadhaf kennit akka dhukkubni Covid-19 baaye babalachaa jiru himte.

Akka CDC torbaan tarte gabaaseti, Akka biyyaati Iowa nama haaarawa qabamu akka baaye guddate fi nama qabamuun harka 5th akka jirtu gabaasan.

Reynolds akka jetteti namni baayinan amma qabamu jiruu ijoole dargaggoota kan college Iowa keessa fi Ames keessa jiraniti.

Bulchitoonni haguugi fuula ufachuu dabalatee akka warrri CDC himaniiti homaa yaamichaafi gorsa dabalataa akka hin kennin himan.

Deparmanti mana fayyaa Iowa akka mulisuti namni haarawa Covid-19 qabamee se’ati 24 keesati nama 700 yoo ta’u kan duemmo nama 9 dha. March as jalqabame Iowa keessati waliigalatti namni qabame 65,000 gaheera. Waliigalati namni duemmoo 1,122 yo tau kunis baayinan kan dhufee long-term facility irraa kan dhufeedha.

Iowa keessati corona virus namni qabamu baaye guddataa deemu akkasumas babalinni isaas baaye dabalu jira. Daatan Iowa deparmantiin mana fayyaa akka mullisuti namni haarawa qabame 611 yoo ta’u dabalataan kan du’e lama, akkaa gabaasa wiyxataati, waliiglatti namni du’e 1,112 dha.

Barattooni K-12 mana barumsaa golatti deebianiiru, Aanaa dhan muraasa keessati virus baaye babalachu jira. Counties 12 keessati namni qabame 15% yookin sanii oltaree jira. Kunis Governor Kim Reynolds yoo hanga kana kan guddatu ta’e akka barumsi gutumaan guttutii online deebi’u jettee turte.

Torbaan jalqaba barumsi baname kana keessati mana barumsaa hawaasa Sioux City keessati hojattooni mana barumsa kan biro keessa lama corona virus qabamuu gabaasan. Kunis akka gabaasa ogeesa mana barumsaati, mana fayya Sioux land kan walqunaman yoo ta’u namni Kanaan nama qabameen walitti dhufeenya qabu martuu akka adda baahanii taa’an hime. Aanan nama dhukuba Kanaan qabame toorban keessati guyyaa jum’aa akka namaaaf gabaasu hime, akkasumas sababa dhuunfaati manni barumsaa akka hin cufamnes himan.

Iowa keessati namni haarawa guyyaa har’a corona virus qabame 1,500 ol akka ta’e ibasame. kunis April keessa kan qabame harka dhibaataman akka taru mullisa.

Namni haarawa du’emmoo 18 yoo ta’u,waliigalatti namni due 1,081 gaheera.

Governor Kim Reynolds sababa corona virus dabaleef mana dhugaati, breweries fi mana sirbaa 6 Iowa keessati cuufsiiste. Counties northwest Iowa hin dabalatu.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaaseti seaati 24 keessati namni haarawa sababa Covid-19 due 13 yoo tau kan haarawa qabame ammo 800 dha.

Barattooni baaye fi hojattooni University South Dakota kan Vermillion coronavirus dhaan qabamu himame. Namni 61 kan qabame yoo tau namni 331 yeroof qopha adda baafamani taau jirani. akka state ti Universitii 5 keessa namnii 100 akka qabame himan.

Barattooni Dormii University 9 coronavirus kan qabaman yoo tau jarris bakka addaa cumpus keessati kaahamiiru.

Erga manni barumsaa sababa Covid-19 tiif jia shanii ol cufame booda, guyyaa har’a barattooni mana barumsaa hawaasa Sioux City keessa barumsa walkamaatin mana barumsaati deebi’aniiru. Durabu’aan mana barumsaa akka jedheti County kana keessati dhukkubni Covid-19 haala amma jiruun yoo taa’e yookin 9.5 yoo gad deebie barattooni guutumaan guututti September 8th gara mana barumsaati nideebiu, ayyaana hojattoota ykn (Labor Day) eega baasne booda.

Kutaa Iowa tti se’aati 24 keessati namni haarawni 9 sababa covid-19 kan du’an yoo ta’u 500 nimmoo qabamaniiru.

Namni magaala Plymouth keessati Covid-19 qabamuu dabalaa akkuma itti fufe jira. Website corona virus kan state Iowa bultii 14 keessati namni harka 21% akka qabame mullisa.

Dhukubni kunii hagaa harka 15% yoo tare barumsi online dhaan akka baratamu kan taasisuudha.

Sababa dabalatuu isaatin, manni barumsa 3 kan Plymouth county guyyaa banamu duubatti siise jira.

Iowa keessati guyyaa har’aa namni haarawa Covid-19 qabame 800 akka tae gabaasan, manna baruumsa qaaman akka banamu mootumma akkuma dhiiba deemuti dhukkubnis baayata deemu jira.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa guyyaa jimaata nama qabame dabalatee waliiglati Iowa keessati namni qabame 54,600 ta’uu himan.

Namni haarawa du’e 5 dabalatee, waliigalatti state keessati namni due 1,017 dha.

Dirreen Xayyaari America October irraa jalqabee magaala Sioux City dabalatee magaala U.S. 15 keessati kan jalqabu ta’a.

Itti gaafatam naanawa akka jedheti sochiin kan jalqabu ammaaf October 7th fi kan balaliinsi November 3rd ittai kan jalqabu ta’a.

Waggaadhan muraasa dura wayta Delta gabaa keessa bahu haali Sioux City illee walfakkaata ture, garuu magaalatin hojiidhaf barbaachistuu waan turteef Chicago dhaaf hojachuu hin dhiisne. 

Deparmantiin mana fayyaa Iowa namni 9 dabalataan sababa Covid-19 du’uu gabaasan.websiten cororna virus kan state se’aati 24 keessati namni haarawa qabame 300 ta’uu gabasaan.

Deparamantiin mana fayyaa Iowa lakkoofasa namoota qabamanii ifatti hin fudhanne. March as namota virus Kanaan qabaman nama 53,000 irrati rakkoon homtuu hin uumamne. akka guyyaa kibxataa se’aati booda himanitti namni waliigalatti due nama 989 ta’uu gabaasan.

President Donald Trump boru Cedar Rapids daawachuf karoorafataniiru. Torbaan tarte keessa sababa bubbeen rakkoo uumame sababatee hojattooni mootuma iyya wan galfatan san hayyaama Donald Trump mirkaneesse jira. Governor Iowa Kim Reynolds dolaara billion4 gaafate.

Websiten Corona virus kan Iowa lakkoofsa nama haarawa qabame gad xiqqeessa sababa rakkoo qabaachu isaarra. Nersiin magaal Iowa, wiyxata akka jetteti deparmaantin mana fayyaa Iowa nama dhukkubaa Kanaan qabame xiiqqqa ta’u kan gabaase dhugaa ta’uu himan.

Pages