Siouxland Public Media News: Oromo

News for the Siouxland region in Oromo. Produced in partnership with the Mary J Treglia Community House.

Oromo News 05.25.21

May 25, 2021

Oromo News 05/25/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Bulchaan Nebraska Pete Ricketts akka oduu yaa’ii guyyaa har’aa irrati June 1st irraa jalqabee sababa dhukkuba irraa seera bahee ture mara isaatu akka dhaabatto malatteese jira.
Governor sababa hojii dhabdoota Iowa ttif bu’aa Covid-19 kana federa kara $300 akka dhaabdu himtee jirti. sagantaa kunis June 19th kan dhaabatudha.

Nebraska fi South Dakota keessati hojiidhandoonni muraasa akka jiran himan akka state biraatif.

Oromo News 05.21.21

May 22, 2021

Oromo News 05/21/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

State Siouxland sadii keessati dhukkubni corona virus xiqqaacha deemu jira.

Iowa keessati qoranoo bultii 14 godhameen namni corona virus qabamee jiru parsantii 3%dha kunis baaye xiqqaachu kan mullisuudha.

Oromo News 05.20.21

May 20, 2021

Oromo News 05/20/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Akka ganama kanaati barattooni, barsiisoni fi biro keessa warri hojattan kan Sioux City Community School akka biyyati guututi dirqama haguugi fuula godhachuun akka hin jirre himan. Murtiin kun kan fudhatame seera baasostota Iowa ttiin eda galgala seati dhuma irrati kan  murteesaniidha. Ganama kana jalqaba irrati, Governor Iowa Kim Reynolds godhaani haguugin fuula mana barumsaa keessati dirqama akka hin taanne mallateesite jirti.

Oromo News 05.20.21

May 20, 2021

 

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Oromo News 05.19.21

May 19, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Torbaan darbe dhuma irrati erga state seera haarawa baase booda maneen barnoota Iowa waaye haguugi fuula irra deebbiani qorachuu jiran.

Haatau malee, aanan mana barumsaa baayinnan, kan Sioux City keessa jiru dabaltee haguugi fuula ammas akka godhachuu qaban himan.

Deparmantiin mana fayyaa akka jedhanitti haguugi fuula filannoo akka tauu fi namni Covid-19 qabaman mana taa’us akka hin qabne himan.

Oromo News 05.17.21

May 17, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Guyyaa wiyxata namni haarawa Covid-19 Woodbury County keessati akka qabame himan. Qorannoo bultii 14 godhame gara 2.8% xiqqaate jira namni 5 ammoo hospitaala Sioux City keessati yaalamu jiru. Sioux land District Health talaali corona virus kennuudhaf nama umriin isaa 12 fi sanii ol taee beelama qabu Jirani.

Oromo News 05.15.21

May 15, 2021

 

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Eeydonni dhukkuba magaala Sioux City haasawa yeroo kaluutti godhan keessa namni talaali Covid-19 mulumatti fudhate hundi isaaniti ammaan booda haguugi fuula godhachuun akka hin barbaachifne himan. Haguugi fuula Buufata xayyaraa Gatewat, Goree Otoobisii magaala, fi Martin Luther King Ground transportation center keesssati akka godhatamuu himan. yoo bakka namni baayen walgahuu jiraatan magaala keessati haguugi fuula godhachuun akkuma dirqama ta’etti jira.

Oromo News 05.14.21

May 14, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Bakkeen dhukkuba itttisanii fi hordafan har’a akka jedhanitti nama talaali hunda fudhateef haguugi fuula fudhatani deeman yookin fayyadaman hundattu haguugi fuula akka dhiisu danda’an himan.

Seerri haaroyni ammas bakka namni walitti qabamuu bus, plane, hospital, mana hidha, fi warra ala galuu keessati haguugi fuula akka godhatan kan godhamaniidha, garuu bakka dalagaafi maneen barumsa irra deebiani seera banuu akka dan’an himan. 

Oromo News 05.12.21

May 12, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Governor Kim Reynolds akka jetteti state Iowa garee Republican kan hojattootaf sababa dhukuba kanaa birraa isaani dabalu keessa akka seenu heddu himte.

Reynolds akka jetteti ol kaa’insaa federal  kan fixu ta’a, birria hoji dhabdoota torbaan nitti $300 kennamu dabalate.

Reynolds akka jetteti birrin kun akka ummani dalagaati hin deebine dhoogu jira fi dinaagdee state illee akka gad buusa jiru himte.

Faayidaaleen kunis June 12 kan sutu ta’a.

Oromo News 05.10.21

May 10, 2021

Oromo News 05/10/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.    

Lakkoofsi nama Covid-19 qabamu State Siouxland sadiin keessati gad xiqqaatu jira.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka mullisutti namni haarawa sababa Covid-19 due kan hin jirre yoo tau namni haarawa qabame ammoo 100 ol dha. Woodbury County keessati namni haarawa qabame akka hin jirre himan.

Oromo News 05.07.21

May 7, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.    

Deparmantiin mana fayyaa Iowa nama 18 haarawa dabalataan akka covid-19 duan himan, namni 400 haarawa kan qabame yoo tau kana keessa namni sadihii Woodbury County keessayi.

Lakkoofsi nama qabameefi nama due seaati 24 keessati kan tae miti state kan yeroo biraas itti dabaluu waan maluf.

Yeroo ammaati namni 190 ta’an sababa corona virus kan hospitaala keessati yaalama jiran yoo tau namni 5 amoo hospitaala Sioux City keessa kan jiraniidha.

Oromo News 05.07.21

May 7, 2021

Oromo News 05/07/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasaniiti namni lama dabalataan seati 24 keessati sababa Covid-19 kan due yoo tau, namni 700 ol ammo haarawa kan qabamaniidha, nama 15 Woodbury County keessa dabalate. Waliigalatti parsanti dhaan namni qabame jiru 3.8% dha, akka biyyati xiqqaata deemu jira.

Oromo News 05.06.21

May 6, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Senate Iowa namni talaali corona virus argate kan jedhuu kaardi akka hin kennamne gabaasa jedhu baasani jiru. Safariin ammati Governor Kim Reynolds malattoo isii kan eegu ta’a.

Daldaltooni nama bira dhaquu waraqaa talaali fudhatan laalu yoo kan barbaadani daldaltooni qarqaarsa mootuma fi waliigalatte irrati hojachuu qabu. Warra fayyaatif wanna adda tae jira, fi hojjattooni talaali yoo kan fudhatanii hojattooni akka gaafataman ni hayyamama.

Oromo News 05.04.21

May 4, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Police Sioux City akka himetti intalla hiriyaa isaa qarqaaru wayta dhaqu kan ajjeefame yoo tau namni lamaa Kanaan kan shakamuudhan qabani jiran.

Marten Harrison umriin 22 kan tae, jiiraata Sioux city, erga naanna seaati 1 a.m guyyaa sanbataa dhahamee booda kan dueedha. Guyyaa sanbataa alatti Uncle Dave’s mana dhugaati karaa West Third Street irrati.

Oromo News 04.30.21

Apr 30, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Deparmantin Sioux City akka himaniti guyyaa kaleesa uf ajjeesun kan shakaman jiraatoni Sioux City lama jaarsa jaarti kan ta’an jiruu isaani dhabani jiru.

Qorattooni bakka irrati argamanii ragaa argatan irraa  akka ibsanitti Nicholas Socknat osoo uf hin ajjeesin dura dua Kelli Socknat tiif akka itti gaafatamuma qabu himan.

Oromo News 04.29.21

Apr 29, 2021

 

Oromo News 04/29/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Deparmantiin Qorattooni naanna Morningside Stem Elementary school jirutti qorannoo ajjeecha qorataa jiru. Officer mana naanna sanitti argamu keessati sababa qawweetin dhiira tokkoofi dubartii takka kan duute arggee jira. Qorattooni dhimmi kun nama galchuu hundaa adda baasani kan laalanidha akkasumas waan kanaafis shakitoota hin barbaachisu jedhani. Dubattaan akka jedhetti yaalin ajeecha kun ufiin uf ajjeesu danda’ama himanni jedhu hin jiru.

Oromo News

Apr 27, 2021

Oromo News 04/27/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Dakota County keessati guyyaa kaleesa sababa Covid-19 namni haarawni 5 du’uu gabaase, waliigalatti namni due 76 gahee jira. Northeast Nebraska County keessani namni waliigalatti corona virus qabame 4,090 yoo tau qorranoo torbaan keessati godhamen parsantin wayta kaahan 3.75% dha, akkaata gabaasa Dakota County Health Deparmantiitti. Guyyaa kaleessa counties dhan Siouxland kan biraa kaleessa sababa Covid-19 namni haarawa due hin jiru.

Oromo News 04.23.21

Apr 23, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa sababa Covid-19 namni haarawa due 5 yoo  tau kan haarawa qabame ammo 400 ol akka tae himan, Woodbury County keessati nama 18 haarawa qabame dabalate. Akka dhukubni jalqabe Iowa keessati sababa corona virus namni due 5,900 dha.

Manni fayyaa Siouxland maneen barumsa gurguddaa sadi keesssati talaali corona virus harbaa dhuftu akka jalqabu akka karoorfate hime..

Oromo News 04.23.21

Apr 23, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasetti sababa Covid-19 namni haarawa 6 akka due fi namni 500 ol ammo  haarawa akka qaban hime, Woodbury County seaati 24 keessati namni 17 haarawa qabame jira.

Guyyaa kaleesa Woodbury County keessati sababa Covid-19 namni yeroo jalqaba due wagga tokkofaa isaa akka tae himan. fuula facebook Siouxland District health irratti akka mullisutti yaadanno nama 221 sababa Covid-19 County keessati kan due yaadano godhan.

Oromo News 04.22.21

Apr 22, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Governor South Dakota Kristi Noem magaala keessati passport Covid-19 akka dhoogame himtee.

Noem akka jettetti akka dhukubni kun jalqabe irraa South Dakota amante turtee akka filannoon isaani ufii fi nama jaalatanifis gaari tau.

Akka waalgetti guyyaa har’aati, Iowa Governor Kim Reynolds akka ummani talaali corona virus fudhatan dirqamsiiste.

Oromo News 04.20.21

Apr 20, 2021

Oromo News 04/20/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasetti sababa Covid-19 namni haarawa 5 du’uu gabaase, namni haarawa qabame ammo 550 yoo tau Woodbury County keessati namni haarawa qabame 16 dha.

Jiraattonni Iowa parsanti 40% ta’an talaali corona virus akka fudhachuu hin feene himan. Lakkoofsi kunis torbaan darbee irraa dabalee jira, irra guddini isaa northwest Iowa keessati.

Oromo News 04.20.21

Apr 20, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Manni fayyaa Siouxland akka gabaasetti talaali corona virus kan itti aanu April 27th Siouxland Expo Center akka tae hime. Seaati clinica illee namoota yeroo dalagaa isaani allati beelama qabachuu  barbaadanif akka bana tae hime.

Ummanii Aanaa mana fayyaa Siouxland lakkoofsa 712 234 3922 bilbiluudhan beelama qabachuu ni dandau.

Oromo News 04.17.21

Apr 16, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasetti namni haarawa Covid-19 duee 13 yoo tau namni haarawa qabame ammo 468 dha. Guyyaa har’aa Woodbury County keessati, lakkoofsi nama haarawa qabame 11 dabalee akka jiru himan. Guyyaa kaleesa namni 1 akka due gaabasan, fi Waliigalatti Woodbury County keessati namni waliigalatti due 220 dha.

Oromo News 04.16.21

Apr 15, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Congerasiin torbaa tan Iowa Cindy Axne akka jetteti ijoolle baqattoota Iowa fudhachuu waan didaniif Governor Kim Reynolds akka muufatte himan.

Axne akka jetteti biyyatiiin baqqatoota seeran alaati kan walitti makamtee fi Iowa keessati kun akka sirreefamu kan barbaachisu ta’a.

Dabalataan Reynolds state ammati baqattoota ijoole qarqaaru akka hin dandeenne himan. Dhuma March tti, ijoolle baqattoota 18,000 ta’an border U.S – Mexico akka argaman himan.

Oromo News 04.15.21

Apr 15, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Oromo News 04.14.21

Apr 14, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Gorsa SDC fi FDA gorsa kennan irrati hundaa’e  Ogeessoni fayyaa State Siouxland sadii keessati argaman hundaa talaali corona virus Johnson fi Johnson Vaccine fayyadamuu dhaabani jiru. Tarkaanfin kunis kan dhufe dubartiin jaha dhiigni isaani itituu erga qunnamee namni tokko eega due booda. Namnii tokkos Nebraska keessati argamee jira.

Oromo News 04.13.21

Apr 13, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasetti guyyaa har’a sababa Covid-19 akka namuu hin duin hime. Seati 24 keessati ammo namni haarawa qabame 146 dha, namni afur kan keessa kan Woodbury County keessati qabameedha.

Namni tokko kan senate Iowa waliin haassawe godhe turee akka corona virus qabame gabaasani jiru.

Kunis erga legislative session January keessa jalqabe as namni amma qabammaa nama sagalaffaa ta’uu isaa himan.

Oromo News 04.09.21

Apr 9, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Seera baasan Nebraska tax credits fi scholarships colle dabalatee birraa dabalataa kan uf keessa qabu dollara billion 9.7 bajata mootuma kan cinqe hir’isuudhaf dolaara million 115 kenne jira.

Package kunis July 1 irraa jalqaba bajata wagga lama kan itti aanu baasi State kan dandau ta’a.

(Seera baasun haarawa tokko tokko kan dhufe galii state dhahuu waan danda’uuf jigumsa ikoonimi irrati dubattaa turan, yeroo amma virus corona virus jiraatus haala eegamu oldha.)

Oromo News 04.08.2021

Apr 8, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Oromo News 04.07.2021

Apr 7, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Itti gaafatamtooni olaanon police naanno Iowa human police naannicha fi Meesha waraana dabaluun kan bara darbe 2020 irraa harka caalatti human dirqamsiisu akka fayyadaman odeefannoon keessodhan argame tokko ni ibsa.

Akkaata gabaasa Iowa Department Kan dame nageenya balaa dingataa kanna irrati kan shakkaman makiinadhaani fi miilan yeroo baaye officer jalaa bara 2020 keessati baaye akka dheessan himan.

Pages