Siouxland Public Media News: Oromo

News for the Siouxland region in Oromo. Produced in partnership with the Mary J Treglia Community House.

Oromo News 02/23/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni  Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Lakkoofsi jiraattota Iowa sababa Covid-19 duanii waliigalatti nama 5,400 guyyaa kibxataa gahee jira. Deparmantin mana fayyaa kan Iowa seati 24 darbe keessati namni haarawa sababa corona virus due 26 dha, woodbury kessati nama tokko kan har’a due dabalatee, waliigalatti Woodbury County keessati namni due 211 dha.

Waliigala state keessati nama haarawa qabame 600 yoo tau 18 kan Woodbury County keessatti argamaniidha.

Oromo News 02/22/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni  Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Itti gaafatamtoonni Nebraska naamunan dhan kan dhiyaatef irrati hundaa,un qorannoo corona virus irrati gochuu jirani.  Hanga ammaati qoranoon United Kingdom fi South Africa tti yeroo jalqabaati virus addaa addaa kan bahe addaan bahe hin beekamne. Garuu qorattooni dandeeti virus qabuufi malattoo kannama irrati mulattu kan ulfaatuf mutation argatanii jiru.

Oromo News 02/19/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni  Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Oromo News 02/18/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni  Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Governor Nebraska akka jedhetti jiraattoni waliigala talaali Covid-19 kan fudhachuu jalqaban April fi May irraa akka tae hime.

Pete Ricketts gatii Johnson fi Johnson akka talaalin kennamu  baayatu godhama.

State talaali kennuu kan jalqabu nama umriin isaa 50 hanga 64 ta’eedhani, kan itti aanu ammo 16-40 dha.

Oromo News 02/17/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni  Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Guyyaa haraa, deparmantiin mana fayaa Iowa namni haarawa covid-19 due 43 tauu himan, nama 2 Woodbury County keessati due dabalatee. Namni haarawa qabama 600 dha.  Namni hospitaala Sioux City lama keessati sababa corona virus gale guyyaa har’aa nama baaye dabaluu himan. Haata’u malee, lakkoofsi suni parsantii 11% kan December 1st 108 dha.

Guyyaa lamaffaa kan Artic temperature naannawa Midwest prompted humni akkaa addaan cite yoo tau kibxata ganamaas Nebraska kessati Iowa energy dhaaf bilbilame jira.Utilities Nebraska guddichi akka jedhetti power outage halkan gara hanamaati kan addaan citeedha. Garuu guyyaa qixxee booda dabalataan addaan cituun nimala.

Dubbataan MidAmerican Energy akka jedhetti campanichi wayta qorraa kanatti maamiltoota irraa electrikin akka addaan hin cinnee gochuudhaf akka qophoo tahan himan.

Guyyaa har’aa qorrii mana barumsa Sioux City akka turee jalqabu godhee jira.

Oromo News 02/15/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni  Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Siouxland hanga guya kibxata ganama seati 9 a.m ttii haali qilleensa qorraa akeekachiisa jala jirti. National Weather Service akka jedhanitti haalli qilleensa qorraa parsanti 40 gad baaye kan sodaachisuudha jedhan.

Halkan edaa haalli qilleensa biyyattii keessatti, Sioux City dabalata haalli qilleensa -28 ture.

Oromo News 02/12/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni  Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Bulchittoni state talaali kennuudhaf magaalan duubatti hafan torbaan dhuftu keessa akka kennu jalqabuu hedan himan, akkaata gabaasa radio Iowati. Talaalichi kan qophaahu jiraattota irrati hundaate. Deparmantiin mana fayyaa Iowa ittigafatamtun Kelly Garcia akka jetteti county dhan keessati yoo xiqaate talaali parsanti 80% akka argatan himame. Garcia kara bilbilaan comment isii AARP kennite. County shanan maqaa hin dhoyne.

Oromo News 02/11/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni  Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Guyyaa har’aa, state Iowa akka gabaasanitti sababa Covid-19 namni 22 dueefi namni haarawa qabame ammo 841 akka tae gabaasan, akka gabaasa deparmantii mana fayyaa Iowati.

Waliigalatti, Iowa keessati namni sababa Covid-19 due 5,196 dha akkaata gabaasa Website Iowati. Woodbury County keessati, seaati 24 keessati namni haarawa qabame 21 yoo tau namni haarawa due hin jiru. Qorannoo bulti 14 keessati parsantiidhan namni ammati qabame jiru 6.9% dha.

Oromo News 02/10/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni  Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Governori Iowa Kim Reynolds akka gabaasteti oduu guyyaa har’aa irrati, website taalidhaaf beelame ittin qabatan akka jalqabee jiru himte. State website talaali gurmeesudhaf Microsoft itti dabalee jira. Torbaan lama keessati akka daddafiin deemu qabus himan. Ammas Reynolds akka jetteti rakkoon guddaan talaali kana state akka biyatiti talaali gahaa argachuu dhabuu isiiti jedhan.

Oromo news 2/9/2021

Iowa har’a dabalataan namni 35 sababa Covid-19 du’uu gabaasan, namni haarawa qabamoo ammo 713 yoo tau qorannoo bulti 14 godhame keessati lakkofsi gad bu’aa akka deemu jiru himan.

Akka gabaasa guyyaa har’aati namni waliigalatti due sababa Covid-19 5,145 tauu himan, akkaata gabaasa coronavirus.iowa.gov tti.

Woodbury County keessati, namni haarawa qabame 18 yootau seati 24 darbe keessati ammo namni haarawa due hin jiru.

Oromo News 02/08/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni  Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Iowa Gov. Kim Reynolds kaampaadhin toola ooltatotaaf qarqaarsa walitti guuruf se’aati booda caarata guddaa uumte jirti.

Barreesitooni email akka ibsanatti bara 2019 keesati caaratan kan  mulatte qonnaan bultoota kan filatte dha, kunis kaampani pork hunda keessati. Iowa keessati Reynolds wayta campaigns kan qarqaarte Deb fi Jeff yoo tau isannis $300,000 dhaani.

Oromo News 02/05/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni  Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Seeraan kutta fayyaa akka jedheti guyyaa haar’a namni haarawa corona virus qabame 804, akkaata gabaasa website coronavirus.iowa.gov. akkasumatti se’ati 24 keessati namni haarawa du’e 44 dha, waligalatti namni du’e Kuta keessati 5,067 gaheera.

Iowa qorannoo bultii 14 godhan keessati parsantiidhan 9.1% gaheera, kunis qorannoo guyyaa kamsaa godhame 9.3% irraa gadxiqqaate jira.

Oromo News 02/04/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni  Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffa Anii Fatiya.

Iowa nama sababa Covid-19 due guyaa har’a wajiin nama 5000 gutte. March 24 turee deparmantin fayyaa kan state yeroo jalqabaaf due sababa corona virus galmeesite.

Oromo News 02/03/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni  Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffa Anii Fatiya.

Haalli qilleensa dabalataan har’aa galgalaa irraa hangaa boriiti Siouxland keessa kan darbu ta’a. National Weather Service Office akka jedhetti qilleensi daddafiin  darbu kun Snow inche lama tau akka fiduu dandau fi bubbee seaati tokko keessati miles 45 akka deemu malu himan.

Guyyaa borii Siouxland, Woodbury County, Dakota, fi Union Counties dabalatee hanga galgalaati qilleensa winter akka argatan himan.

Oromo News 02/02/2021

Deparmantiin mana fayyaa  Iowa sababa Covid-19 seati 24 keessati namni haarawa 13 du’anii jiran, namni haarawa qabame ammo 800 oldha.

State guututi namni 400 ol hospitaala akka jiran gabaasame jira. Guyyaa jalqaba kaleessa irra namni 22 dabalee jira, hospitaala lama kan Sioux City nama afur dabalatee, waliigalati dhukubsatoota 25 oltu jira.

Qorannoo bultii 14 kan Woodbury County keessa godhame parsantii 7.7% gaheera jira.

Oromo News 02/01/2021

Iowa public health official akka jedhanitti Iowa keessati corona virus bifti sadii gara garaa United Kingdom keessati akka mulatte himan. Kanneen keessa inni lamaa Johnson County kan eastern Iowa keesa fi tokko ammo Bremer County northeast Iowa keesati akka mulate himani jiran. Akka qorannoo scientific Variant strain waamamuti B.1.1.7 akka jedhettu inni kuni virus isaa qaraa irra daddafe akka babalachuu dandauufi akka nama ajeesu dandaus himan. Talaalin jalqaba rakkoodhaf akka buaa tae nibeekama. Haatau malee, Iowa vaccine baaye akka ture himan.

Oromo News 1/29/2021

Maneen barumsa akka guyyaa har’aa Governor Kim Reynolds malatteesiteeti barumsa hunduu akka qaaman baratamu qabuudha.

Warri seera mana baruumsa Aanaadhan akka nama hunda qaaman barsiisuf jalqaban hanga February 15th kenneefi jira.

Hawaasni mana barumsaa Sioux City akka gabaasanitti deparmantin mana barumsa Iowa barattootni marti akka mana barumsa deemani baratan murteesse jira. Seera kunis barattoota kamuu kan Iowa keessa jiraataniif kan oolu ta’a.

Oromo News 1/28/2021

Guyyaa har’aa, deparmantin mana fayyaa Iowa akka gabaaseti Iowa keessati namni haarawni Covid-19 du’ee 32 namni haarawa qabame ammo 1,264 dha. State keessati waliigalatti namni 300,000 ol kan qabameedha. Qorannoo bultii 14 keessati namni qabame parsantin dhaan 10.2% dha.

Woodbury County keessati, namni haarawa qabame se’ati 24 keessati nama 22 yoo tau sababa Covid-19 namni 18 hospitaala jiran. Namni haarawa due hin jiru. Parsantiidhan wayta kaahamu namni qabame 8.5% dha.

Oromo News 1/27/2021

Governor Iowa Kim Reynolds akka jetteti state talaali Covid-19 dabalataan ni argata jetten, haata’u malee ka ammaara baaye kan guddatuudha.

Iowa ammati talali coronavirus jiraatota kuma 19 tiif gahaa argatanii jirani torban tokko keessati.

Gov. Kim Reynolds akka jetteti torbaan dhuftu lakkoofsi sun kara parsantii 16% kan dabaluu ta’a innis kaluu kuma 26 tti. Nebraskan ammati talaali 23,500 argattee jirti.

Oromo News 1/26/2021

National Weather service akka gabaasetti Sioux Gateway airport snow inches 5.7 akka buee himan. Haatau malee, bakke wan garii kan Siouxland qofti snow muraasa kan argatteedha. Bakka biraati fi Nebraska keessati hanga mila ol argatanii jiran.

Manni barumsa gariin turanii kan jalqaban yoo ta’an baayen isaani ammo cufanii jiran, Sioux City fi South Sioux City dabalate.

Omaha snow guddaa bue kan bara 1975 as buee hin beekin guyyaa torba kessatti argate kunis snow inches 12 dha.

Oromo News 1/25/2021

Haali qilleensa hagaayya bubbee qabuufi biyyoota qixxee US heddumina isaanitin snow kan buusu ta’a akkasumas deemsalle rakkisu nimala.

Tajaajili haala qilleensaa biyyoolessa kan Sioux Falls akka jedhetti snow irra guddaan south Sioux City keessati kan bue akka tae dubbatan.

Sioux City Snow Inches 5 akka argachuun maltu dubatan.

Mani baruumsa gariin har’a yowaan gad dhiifamani South Sioux City dabalatee, Snow emergency hanga bori seaati jahati  kan bu’u ta’a.

Oromo News 1/22/2021

State Iowa guyyaa tokko namni 1,300 corona virus akka qabame gabaasan. namni 33 akka duemmoo gabaasani jiran, akka waliigalaati erga dhukubni kun jalqabe nama 4,478 duee jira, akka gabaasa coronavirus. Iowa.gov websie gabaasaniti. Waliigalatti Iowa keessati namni qabame ammo 310,596 dha. Sababa corona virus ammo namni hospitaala jiru 450 ha.

Akka waliigalatti namni qabame jiru parsantii 10.1%.

Oromo News 1/21/21

Namni kamuu umrii 65 fi isaa ol ta’an Iowa dabalatee talaali corona virus kan kennamu ta’a. February 1 kan jalqabuudha. Governor Kim Reynolds akka jetteti jiraattota Iowa 530,000 ol ta’aniif talaalin lamaffaa kan kennamu ta’a.

Talaalin lamaffaa kan jalqaba kennamu hojattoota, first responders fi barsiisota kan kennamuudha. Garuu akka Reynolds jetteti talaalin kun jiraattota maraaf hanga silaa hin qophooyne.

Oromo News 01/20/2021

Miseensoni congressional Iowa martinuu nama tokko malee hundi isaanitu eebba President Joe Biden kan Washington irrati argamanii jiru.

Dubattaan akka jedhetti bakka bu’aan Randy Feenstra kan Hull, haala guyyaa har’aa seeran hordafu ture, garuu Iowa turuudhan qophii mucatti isaa taba Basketball kan Dort University dhaqee hordafu ture. Bow wayta House reconvenes jalqabu gara Washington nideebia.

NEWS 1.19.21: OROMO

Jan 19, 2021
Siouxland Public Media

Oromo News 01/19/2021

Barsiisonni Nebraska fi hojattooni meatpacking talaali Covid-19 hojattooni umriin isaani deeme umrii waggaa 65 ol ta’an kan jalqaba kennamu yoo tau hojattoota maraan wal gahuuf akka turu malu himan. Namni hojattoota barumsaa tokko marfee kana March as akka argachuu hin dandeenef baaye gadde.

Oromo News 01/18/2021

Lakkoofsi Covid-19 qabamaniifi kan hospitaala jiran Woodbury County keessati gad xiqqata deemu jira. Garuu ogeessi fayyaa akka jedhetti ummani ammas corona virus akkumaa qaratti ofiraa eegu qabani.

Oromo News 01/15/2021

Of eegannoo Blizzard kan siouxland hanga seeati 6 tura kan jedhame ture, yeroon inii dhabatuu taee jira haali qilleensa kunis hang halkan qixxeeti kan itti fufu ta’a.

Local authorities mana akka taa’an gorse yoo gad bahuun dirqama qofa tae male.

National weather service kan Sioux falls akka jedheti yoo bakka tokko kan deemtani mucucaa muraasaf akka dura qophaahu qabdanii fi osoo ala gad hin bahin haala qilleensa akka laalu qabdan jedhani himan.

Oromo News 01/13/2021

Woodbury County keessati namni corona virus qabame 2 seati 24 keessati duanii jiru, waliigalatti namni due 175 gaheera. Namni harownii qabame 46 jira.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa seaati 24 keessati namni 10 sababa covid-19 du’uu gabaasan, waliigalatti namni due 4,200(4,232) ol tu due jira. akkasumas namni haarawa qabame 1,900 yoo tau, waliigalati namni qabame ammo 300,000 ol dha.

Counties dhan Iowa 50 ol qorannoo bultii 14 godhan keessati namni qabame parsantii 15%  akka ta’an himame. Woodbury County ammo 15.4% dha.

Oromo News 01/13/2021

Woodbury County keessati namni corona virus qabame 2 seati 24 keessati duanii jiru, waliigalatti namni due 175 gaheera. Namni harownii qabame 46 jira.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa seaati 24 keessati namni 10 sababa covid-19 du’uu gabaasan, waliigalatti namni due 4,200(4,232) ol tu due jira. akkasumas namni haarawa qabame 1,900 yoo tau, waliigalati namni qabame ammo 300,000 ol dha.

Counties dhan Iowa 50 ol qorannoo bultii 14 godhan keessati namni qabame parsantii 15%  akka ta’an himame. Woodbury County ammo 15.4% dha.

Pages