Siouxland Public Media News: Oromo

News for the Siouxland region in Oromo. Produced in partnership with the Mary J Treglia Community House.

Oromo News 04.22.21

2 hours ago

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Governor South Dakota Kristi Noem magaala keessati passport Covid-19 akka dhoogame himtee.

Noem akka jettetti akka dhukubni kun jalqabe irraa South Dakota amante turtee akka filannoon isaani ufii fi nama jaalatanifis gaari tau.

Akka waalgetti guyyaa har’aati, Iowa Governor Kim Reynolds akka ummani talaali corona virus fudhatan dirqamsiiste.

Oromo News 04.20.21

Apr 20, 2021

Oromo News 04/20/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasetti sababa Covid-19 namni haarawa 5 du’uu gabaase, namni haarawa qabame ammo 550 yoo tau Woodbury County keessati namni haarawa qabame 16 dha.

Jiraattonni Iowa parsanti 40% ta’an talaali corona virus akka fudhachuu hin feene himan. Lakkoofsi kunis torbaan darbee irraa dabalee jira, irra guddini isaa northwest Iowa keessati.

Oromo News 04.20.21

Apr 20, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Manni fayyaa Siouxland akka gabaasetti talaali corona virus kan itti aanu April 27th Siouxland Expo Center akka tae hime. Seaati clinica illee namoota yeroo dalagaa isaani allati beelama qabachuu  barbaadanif akka bana tae hime.

Ummanii Aanaa mana fayyaa Siouxland lakkoofsa 712 234 3922 bilbiluudhan beelama qabachuu ni dandau.

Oromo News 04.17.21

Apr 16, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasetti namni haarawa Covid-19 duee 13 yoo tau namni haarawa qabame ammo 468 dha. Guyyaa har’aa Woodbury County keessati, lakkoofsi nama haarawa qabame 11 dabalee akka jiru himan. Guyyaa kaleesa namni 1 akka due gaabasan, fi Waliigalatti Woodbury County keessati namni waliigalatti due 220 dha.

Oromo News 04.16.21

Apr 15, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Congerasiin torbaa tan Iowa Cindy Axne akka jetteti ijoolle baqattoota Iowa fudhachuu waan didaniif Governor Kim Reynolds akka muufatte himan.

Axne akka jetteti biyyatiiin baqqatoota seeran alaati kan walitti makamtee fi Iowa keessati kun akka sirreefamu kan barbaachisu ta’a.

Dabalataan Reynolds state ammati baqattoota ijoole qarqaaru akka hin dandeenne himan. Dhuma March tti, ijoolle baqattoota 18,000 ta’an border U.S – Mexico akka argaman himan.

Oromo News 04.15.21

Apr 15, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Oromo News 04.14.21

Apr 14, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Gorsa SDC fi FDA gorsa kennan irrati hundaa’e  Ogeessoni fayyaa State Siouxland sadii keessati argaman hundaa talaali corona virus Johnson fi Johnson Vaccine fayyadamuu dhaabani jiru. Tarkaanfin kunis kan dhufe dubartiin jaha dhiigni isaani itituu erga qunnamee namni tokko eega due booda. Namnii tokkos Nebraska keessati argamee jira.

Oromo News 04.13.21

Apr 13, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasetti guyyaa har’a sababa Covid-19 akka namuu hin duin hime. Seati 24 keessati ammo namni haarawa qabame 146 dha, namni afur kan keessa kan Woodbury County keessati qabameedha.

Namni tokko kan senate Iowa waliin haassawe godhe turee akka corona virus qabame gabaasani jiru.

Kunis erga legislative session January keessa jalqabe as namni amma qabammaa nama sagalaffaa ta’uu isaa himan.

Oromo News 04.09.21

Apr 9, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Seera baasan Nebraska tax credits fi scholarships colle dabalatee birraa dabalataa kan uf keessa qabu dollara billion 9.7 bajata mootuma kan cinqe hir’isuudhaf dolaara million 115 kenne jira.

Package kunis July 1 irraa jalqaba bajata wagga lama kan itti aanu baasi State kan dandau ta’a.

(Seera baasun haarawa tokko tokko kan dhufe galii state dhahuu waan danda’uuf jigumsa ikoonimi irrati dubattaa turan, yeroo amma virus corona virus jiraatus haala eegamu oldha.)

Oromo News 04.08.2021

Apr 8, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Oromo News 04.07.2021

Apr 7, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Itti gaafatamtooni olaanon police naanno Iowa human police naannicha fi Meesha waraana dabaluun kan bara darbe 2020 irraa harka caalatti human dirqamsiisu akka fayyadaman odeefannoon keessodhan argame tokko ni ibsa.

Akkaata gabaasa Iowa Department Kan dame nageenya balaa dingataa kanna irrati kan shakkaman makiinadhaani fi miilan yeroo baaye officer jalaa bara 2020 keessati baaye akka dheessan himan.

Oromo News 03/31/2021

Mar 31, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Talaali corona virus torbaan dhufti irraa State Siouxland Sadii keessati akka banamee nama hundaa kennamu himan.

State Nebraska nama umriin isaani 18 fi sanii ol ta’anii hundaafu guyyaa wiyxata April 5th  irraa jalqabee  akka talaali kennamu karoorfatan.

Oromo News

3/26/2021

Oromo News 03.26.2021

Mar 26, 2021

Oromo News 03/26/2021

Galatooma caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Besama.

Deparmantiin mana fayyaa south Dakota guyyaa har’aa akka gabaaseti gosti Covid-19 lama yeroo amma state keessati kan argamu yoo tau, akkuma Uk keessati namni qabamu akkuma itti fufetti jira. State ammas nama haarawa due sadii yoo tu namni haarawa qabame 254 dha.

Oromo News 03.24.2021

Mar 25, 2021

Marsaa haarawa maneen kiraa fi qarqaarasa biraa jiraattota Iowa dhaaf kan sababa Covid-19 miidhaman qarqaarsa jia 12 gahu kan godhamu ta’a. Governor Kim Reynolds oduu guyyaa kan conference har’aa irrati ibsite jirti.

Oromo News 03.22.2021

Mar 22, 2021

Oromo News 03/22/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka mullisutti jiraattoni Iowa million qixxee ta’an talaali Covid-19 fudhatanii akka jiran himan.

Governor Iowa Kim Reynolds talaali corona virus nama umriin 16 fi sanii olta’an akka banamu himte.

Siouxland District Health talaali corona virus dhaaf clinic Tyson bane wiyxata fi kibxata dhuftu irraa beelama kennuudhaf jiraatota Woodbury County dhaaf akka baname himan.

Oromo News 03/19/2021

Mar 19, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa guyyaa har’aa namni 6 sababa Covid-19 du’uu gabaasan, namni haarawa qabame ammo 600 dha. Kanniin keessa parsantiin 10% kan dhufee Woodbury County keessaayi. Hangaa ammaatu Long-term care facilities keessati kan baayate hin jiruu.

vaccine online dashboard irratti akka mullisutti jiraattoni Iowa 447,000 ol ta’an talaali corna virus guututti akka fudhatanii jiran himan.

Oromo News 03.19.2021

Mar 19, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Talaalli, Iowa keessati akkuma fufetti jira haatau male deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasetti namni haarawa guyyaa Covid-19 due 9 yoo tau kan qabame ammo 404 dha. Woodbury County keessati, namni haarawa qabame seaati 24 keessati nama 25 dha.

Oromo News 03.17.2021

Mar 17, 2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Gov. Kim Reynolds jiraattoni Iowa hundinuu hanga April 5th tti talaali Covid-19 argachuu akka danda’an himan.

Reynolds akka jetteti talaali corona virus akka mootuma fedraala kaahameti kan eegamu hanga dhumaati akka tae himte.

Ogeessi White House akka jedhetti March 29th irraa jalqabee baayyiinan guddaan gudisuun kan yaalamu akka tae hime jira. Kunis haala state torbaan toko keessatin argattu haala laman dabaluu akka malus himan.

Oromo News 03.16.2021

Mar 16, 2021

Oromo News 03/16/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Deparmantiin mana fayyaa Siouxland lama keessati corona virus gosa haarawa kan U.K argamee turee akka argamee himan.

Guyyaa  har’a, Director mana fayyaa Siouxland akka jedhetti virus gosa haarawa kuni March jalqaba irrati Woodbury County keessati argamuu isaa himan. Namni biraa haaroyni hin qabamne.

Oromo News 03/15/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Deparamantiin mana fayyaa Nebraska akka gabaasanitti gosti virus Covid-19 kan United Kingdom keessati argamee turee Northeast Nebraska Public Health kaan Siouxland keessati jiru argamee jira. Kunis kan walqabatu counties dhan kan Cedar, Dixon, Thurston, fi Wayne dha. Virus kunis kaan irra kan dadaffee namatti taruufi kan baaye nama dhukubsu akka taes himanu jiran.

Oromo News 03/12/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Waraani state Iowa Covid-19 waliin godhan akkuma fufeti jira. Iowa keessati talaali corona virus million 1 tau kennamee jira. Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka jedhetti guyaa jimaata talaali corona virus 1.03 million tau argattee jirti. Gabaasni million lakkaahamu akka talaali corona virus dabaluu godhee jira garuu jia dhuftu keessati namni guddaan bayen waan fudhataniif biyyatin fedhi dabalataan maal akka godhu hin beekamne.

Oromo News 03/11/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa guyyaa har’aa nama Covid-19 haarawa due 19 fi nama haarawa qabame 412 akka tae gabaasani jiran.

Deparmantiin akka jedheti Woodbury County, se’aati 24 keessati namni 31 akka qabame gabaasan. Qooranno bulti 14 Woodbury County keessatti godhamen nama qabame jiru parsanti 6.4% akka tae himan, kunis guyyaa kaleessa irraa kan hin jijjiiraminiidha.

Oromo News 03/10/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Yeroo Hiriira nagahaa irrati pepper-sprayed  facaasufi poolisin hidham gaazexanyaadhan warri murti akka bilisa bahan himan. Mormittooni dhima dhiiba mirgaa  irrati miidhuuf  itti xiyyeefatan fi seera murti mootuma haala hin taanen fayyadamu kan dhoogudha.

Oromo News 03/08/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Guyyaan har’aa kabajaa wagga tokkoffaa Iowa keessati sababa Covid-19 du’aniidha. Akka virus kun jalqabe irraa namni waliigalatti due 5,559 dha, nama Woodbury County keessati due 214 dabalate.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasanitti guyyaa har’aa namni tokko dabalataan akka due gabaasan, namni haarawa qabame ammo 140 dha, nama Woodbury County keessati haarawa 8 qabame dabalate.

  

Oromo News 03/05/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Oduu dinagdee guddaan Sioux City downtown walgahee jira. Capital Ho-Chunk guyyaa har’aa bakkee businesses karaa Historic Fourth Street irrati maatii Aalfa irra bituudhan xumuree jira. Kunis waajjira ijoo ijaarsa kan Aalfs , Buffalo Alice, Antiques  kan historic fourth irra jiruu, M’s 4th irraa fi SoHo  kan ufkeesa qabtuudha.

Oromo News 03/04/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaaseti sababa Covid-19 Woodbury County keessati namni haarawa 3 akka due fi 35 akka haarawa qabame gabaafame jira. Woodbury County keessati waligalatti akka dhukubni jalqabe irraa namni 214 akka due jiru gabaasani jiran.

Long-term care facilities Iowa keessa yeroo ammaa rakkoon hin jirre kana keessati virus baaye kan mulattuudha.

Oromo News 03/03/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni  Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Department mana fayyaa Iowa akka biyyati guututi namni haarawa sababa Covid-19 due 3 yoo ta’u namni haarawa qabame amoo 600 oldha, nama 28 haarawa kan qabame kan Woodbury County dabalatee.

Oromo News 03/01/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni  Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

Guyyaa har’aa, deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasetti namni haarawa corona virus due akka biyyati guutti nama tokko yoo tau, waliigalatti akka dhukubni dhufe irraa namni duemmoo 5,472 dha. Namni haarawa qabame ammo nama 200 yoo ta’u nama Woodbury County keessati qabame sadii dabalate.

Oromo News 02/25/2021

Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni  Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.

State Iowa odeefanno dabalataa waaye talaali corona virus irrati akka namni argatuuf guyyaa borii website haarawa nibanu.

Haata’u malee, governor haasaha qaazexa guyyaa har’aa irrati akka haasawanni ammoon booda talaali corona virus dhaaf akka website www.vaccinate.iowa.gov irrati akka beelame qabachuun hin danda’amne himan.

Pages