© 2022 KWIT

4647 Stone Avenue, Sioux City, Iowa 51106

Business: 712-274-6406
Studio: 1-800-251-3690

Email: info@kwit.org
A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations

SPM News: Vietnamese 5.5.22

spm_news_vietnamese.jpg

Trong hai tuần nữa, người dân Iowa có thể bắt đầu bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa năm nay. Các cử tri phải đăng ký với tư cách là đảng viên Cộng hòa hoặc đảng Dân chủ để tham gia.

Những người muốn bỏ phiếu qua đường bưu điện phải gửi đơn xin bỏ phiếu qua đường bưu điện. Đơn đăng ký phải được kiểm toán viên quận của bạn nhận trước 5 giờ chiều ngày 23 tháng 5.

Ngày 18 tháng 5 là ngày đầu tiên kiểm toán viên của quận có thể gửi phiếu bầu cho cử tri.

Đảng Dân chủ Iowa đã gửi một lá thư tới D-N-C yêu cầu các cuộc họp kín ở Iowa vẫn đứng đầu trên toàn quốc theo thứ tự bằng cách chọn một ứng cử viên tổng thống.

D-N-C đã mở lịch đề cử tổng thống và đang yêu cầu các tiểu bang nộp đơn sớm và đưa ra trường hợp của họ.

Đốt cháy ngoài trời một lần nữa được cho phép ở quận Woodbury, nhưng người dân Sioux City vẫn phải có giấy phép để làm như vậy. Lệnh cấm đốt công khai của quận đã được dỡ bỏ vào sáng nay.

Cứu hộ cứu hỏa Sioux City cho biết không được phép đốt cháy ngoài trời trong giới hạn thành phố nếu không có giấy phép từ văn phòng cảnh sát cứu hỏa thành phố. Giấy phép chỉ cho phép đốt các cành cây, cành cây nhỏ và chất thải cảnh quan.

Một khoản trợ cấp liên bang trị giá 2 triệu đô la sẽ cho phép Đại học Briar Cliff cải tạo Toller Hall và thêm một khu học thuật mới sẽ chứa tất cả các chương trình khoa học chăm sóc sức khỏe của trường. Khoản tài trợ do Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ tài trợ.

Là một phần của dự án, Briar Cliff sẽ thành lập Trường Khoa học Trợ giúp và Sức khỏe Liên chuyên nghiệp, một cơ sở đào tạo lực lượng chăm sóc sức khỏe.

Related Content