© 2021 KWIT

4647 Stone Avenue, Sioux City, Iowa 51106

Business: 712-274-6406
Studio: 1-800-251-3690

Email: info@kwit.org
A Station for Everyone
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
Local News
News and resources regarding COVID-19

የኔብራስካ ግዛት በግንቦት ወር ከነበረው ከፍተኛ ቁጥር በላይ አዳዲስ ጉዳዮችን እና 40% ተጨማሪ ሆስፒታል መተኛት ከተከሰተ በኋላ አንዳንድ ገደቦችን ወደነበረ

spm_news_amharic_10.jpg

  የኔብራስካግዛትበግንቦትወርከነበረውከፍተኛቁጥርበላይአዳዲስጉዳዮችንእና 40% ተጨማሪሆስፒታልመተኛትከተከሰተበኋላአንዳንድገደቦችንወደነበረበትይመልሳል። ነብራስካበአንድቀንውስጥወደ 1000 የሚጠጉአዳዲስጉዳዮችንእናአምስትሰዎችን mot ጨምራለች፡፡

ገዥውሪኬትስየግለሰቦችንነፃነትለመግታትእነዚህንእርምጃዎችበቦታውላይማድረጉእንዳሳዘነውተናግረዋል፡፡
ግን፣የሆስፒታሎችንአቅምጠብቆማቆየትመቻልአስፈላጊነበር፡፡

የጤናባለሥልጣናትሶስቱንሲዎቹያስወግዱ; ብዙሰዎች፣የተከለከሉቦታዎችእናየቅርብግንኙነት።

በዚህሳምንትበየቀኑማለትይቻላልአዳዲስከፍታዎችንከደረሰበኋላበአዮዋውስጥሆስፒታልመተኛትበትንሹወድቋል፡፡
በስቴቱበ 24 ሰዓታትውስጥ 16 ተጨማሪሰዎችመሞታቸውንሪፖርትያደረገው፣በዎድቤሪካውንቲውስጥሶስትእናሌሎች 1,300 የተረጋገጡኢንፌክሽኖችንጨምሮ፡፡
የሲኦክስከተማማህበረሰብትምህርትቤትዲስትሪክትሳምንታዊየጉዳይማሻሻያውንይለቃል፡፡ በስምንትሕንፃዎችውስጥአዎንታዊፈተናበድምሩአስርተማሪዎችእናሰራተኞችአሉ.ያከሳምንቱበፊትከነበረውጋርተመሳሳይጠቅላላቁጥርነው።ለወረዳውከፍተኛየነበረው 32 ነበር፡፡ በዚህጊዜምንምክፍሎችወደድንገተኛአደጋምላሽምናባዊትምህርትአልተዛወሩም፡፡
ሲኦክስላንድዲስትሪክትጤናትምህርትቤቶችንየሚመለከቱጉዳዮችከእንቅስቃሴዎችየመነጩይመስላሉብሏል እናእንደየሠርግግብዣእናማህበራዊመውጫዎችያሉከክፍልውጭየታቀዱዝግጅቶችእና፡፡
በተጨማሪም፣በአዳዲስጉዳዮችውስጥትልቁእድገትየመጣውከ 20 እስከ 40 ዓመትዕድሜባለውየዕድሜምድብውስጥነው፡፡

የጤናውክፍልሳምንታዊአዝማሚያሪፖርትባለፉትሁለትሳምንቶችውስጥከጠለቀበኋላአዎንታዊየምርመራውጤቶችመጨመሩንያሳያል፡፡ባለሥልጣናቱገለልተኛመሆንእናየኳራንቲንመመሪያንአለማክበርለአዳዲስጉዳቶችቁጥርከፍተኛነውብለዋል፡፡

Related Content